Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Новият ОУП на Бургас поправя недостатъците от миналото и превръща града в модерен и зелен европейски полис

След поредицата спекулации за новия общ устройствен план на Бургас, излезли в местната преса, проектантите от сдружението „Гео щрих”, заели се с проекта, с готовност внесоха известни уточнения по дискутираните проблеми. С това те вярват, че ще пресекат всякакви опити за манипулация, а ако е имало действително някакво притеснение от страна на жителите на Бургас, то ще бъде парирано, след като гражданите получат своите отговори.

Общият устройствен план на Бургас, както и на всеки друг град, се разработва в съотвествие с действащите закони в България, като за основа ползва изготвено задание за проектиране от страна на община Бургас. За база се използват и множеството проведени анкети и проучвания, отново със съдействието на общинската администрация. Ние, архитектите от проектантския екип, сме се съобразили и с всички разработки, възложени от община Бургас, които са влезли в сила или са в процедура на одобряване – м. Кюшето в землището на кв. Сарафово, вкл. „косата” между южната част на „Атанасовско езеро” и морето, кв. Крайморие, Ченгене скеле, ПЗ „Север”, летище „Бургас”, пристанище „Бургас”, парк „Езеро” и др.

 

В модерните градове промишлеността играе отрицателна роля

/Промишлено гето или модерен курорт? /

 

След многото проведени работни срещи на проектантския колектив с експертите и ръководителите от общинската администрация, след подробен анализ на резултатите от анкетите и проучванията, които са извършени, с възложителя, т.е.общината, всички се обединихме около идеята, че Бургас трябва да се развива като модерен град. В развитието на един модерен град, промишлеността по-скоро играе отрицателна роля. Уникалните природни дадености – езера, море, плажов ресурс, както и многобройните екологични зони с богато биоразнообразие дават възможността за развитие на модерен курортен град. В тази връзка е обосновано решението ни за ситуиране на промишлеността в посока „Лукойл” и разширение на промишлените зони „Север” и „Меден рудник”, а в контактните зони с Черно море и езерата да предвидим зони за рекреация, обитаване и бизнес. Естествено, не се набляга само на развитието на морския ресурс, който може да се използва само през лятото. Акцентирали сме върху развитието на алтернативен туризъм – еко-, балнео- и кало-балнео туризъм, бизнес и конгресен туризъм.

Бургас има уникално географско разположение, което съчетава близостта на солени и сладководни езера и море. Тези природни богатства, за съжаление досега са пренебрегвани и не са били използвани пълноценно за нуждите на жителите на града и за повишаване на туристическия му рейтинг. Именно хаотичното промишлено застрояване и приоритетното му развитие за Бургас в предишни планове, е довело до замърсяването на прородата и подчиняването й на индустриалните необходимости, вместо за почивка, рекреация, спорт и туризъм. Нашият екип, съобразявайки се с последните тенденции за екологично градоустройство в развитите държави и отдалечаване на промишлеността от населените места, реши да обърне специално внимание на възможностите за развитие на най-голямото богатство на Бургас – именно неповторимото му природно и географско разположение. Един огромен потенциал, както за повишаване качеството на живот на местните хора, така и за развитието на най-прогресивния бранш сега и в бъдеще – туризма във всичките му разновидности. Говоренето за „липса на терени за индустрия и промишленост” е най-малкото твърде остаряло, несъобразено с действителността и тенденциите на модернизация в индустрията. То издава един тенденциозен архаизъм, който е бил наложен в „социалистическата” визия за предназначението на Бургас и основан на реалии от времето на 50-60-те години на миналия век, когато повелите бяха за „индустиализация” на страната. Един провален и отречен с времето модел, създал огромна част от съвременните проблеми на Бургас. Град, който вместо да бъде отворен към морето, тъй както е бил създаден, бе превърнат в „работническо общежитие” за обслужване на различните промишлени предприятия, застроени твърде хаотично във всичките му части и обградили го от всички страни като обръч. Нашето ново виждане за възвръщане на „морския” и „зеления” характер на града личи и от представената графична част. Именно затова сме предвидили амбициозно развитието на града по протежение на залива и създаването на много нови паркове и зелени площи във всичките му части. Най-голямата новопредвидена зона за курортна дейност е в землището на кв. Банево, където е находището на минерална вода. След като се запознахме с инцииатива на общината, предвидихме и територия за голям спортен и конгресен център, намиращ се източно от кв. Лозово.

Във всеки един от кварталите на Бургас са потърсени места за бизнес и труд, районни обслужващи центрове с цел по-доброто обслужване, осигуряване зони за отдих и съкращаване на времето за пътувания. По този начин би могло да се осигури работа и препитание на населението без допълнително да се увеличават зоните за промишлено производство.

Наивно е да се смята, че бихме могли да определим точно каква промишленост да се развива в града. Не можем да диктуваме на собствениците какво да произвеждат! Безвъзвратно отмина времето, когато земята беше изцяло държавна собственост и държавата се разпореждаше с нея както намери за добре. Сега собствеността, както и инвестиционната инициатива, са в ръцете на частни лица, които имат пълното право да се разпореждат със своята собственост и да определят какво точно ще се произвежда, изгражда и как точно ще инвестират в собствеността си. От 20 г. българското стопанство не се определя по „плановия принцип” на социалистическото развитие, а от „пазарния механизъм” в икономиката. С устройствения план ние можем да определим само зоните и допустимите параметри, които да влизат в ограниченията за застрояване. Упреците срещу проекта за ОУП, от гледна точка на това, че „са предвидени по-голям процент зелени зони, вместо промишлени такива”, оставяме без коментар, защото ги считаме за принадлежащи на един отречен и безвъзвратно отминал модел на обществено мислене.Гражданите на Бургас сами могат да преценят кое би било в интерес както на техния живот, така и на бъдещето на града. Предположенията за „бъдеща промяна статута на земи”, или превръщане на зелени зони в жилищни, чрез частични промени на ПУП, отдаваме на една порочна тенденция от подобни практики и инерцията, свободно да се пророкува негативно. Държим все пак да подчертаем, че екипът не може да носи отговорност за бъдещото управление на града, но силно се надява, че като страна – член на ЕС, България ще забрави за „изяждането” на зеленината от бетона, още повече, че лошите последствия на това по морето са очевадни за всички. Ръководен единствено от най-добрите европейски и световни стандарти, екипът предвиди да даде приоритет на екологичната страна на този красив морски град и да му осигури възможност да бъде един от най-модерните и добри за живеене региони в Европа. Когато цивилизованият свят се стреми да бъде по-чист, зелен и хармоничен с прородата, би било престъпление да продължаваме досегашната насока за развитие на Бургас – като индустриална зона, с многобройни екологични проблеми, в която дори е отнет естественият досег на градската част с морето.

 

Комуникациите и транспортът – основен приоритет на бъдещето

 

Комуникационно-транспортната схема, която сме разработили отговаря изцяло на проблемите, с които се сблъсква градът. Планираните обходи през езерото „Вая” на юг и покрай Атанасовско на север, ще поемат огромна част от транзитния, нарастващ трафик през Бургас. Това ще подобри както транспортната концентрация в самия град, така и атмосферната чистота в жилищните и административни райони. Действително има проучвания за още един обход, който минава през територията на община Камено и слиза на юг. Този обход не се намира в обхвата на настоящата ни разработка, но ще бъде показан като схема в по-малък мащаб към нашето комуникационно решение. Що се отнася до градския транспорт – тук също сме се съобразили изцяло с инвестиционните намерения на общината, с предварителните проучвания по програма „Джаспърс”. Не случайно предлагаме развитието на градска железница, която да използва изградените вече трасета и да свързва с бърза връзка всички части на бъдещия полис и Летищния комплекс. Освен за транспортни нужди, една такава придобивка, определено може да играе роля и за възможностите на туризма. Морският транспорт е ново решение, което притежава голям потенциал за развитие и е често подценявано. За първи път се предвижда изграждането на 3 нови пасажерски и яхтени пристанища в Бургас, които да свързват с каботажни връзки кварталите в големия залив. Освен това е предвидено и голямо разширение на сегашната неизползвана Морска гара, която да се превърне в един голям транспортен терминал, заедно с ЖП гарата и бъдещата железопътна връзка с Аерогарата в кв. Сарафово. Това би отворило Бургас не само като промишлено, но и като пасажерско пристанище, от което ще може да се пътува до различни морски дестинации. Това бе многократно представено и обявено, както пред възложителя на проекта, така и пред обществеността, чрез медиите. Затова критиките по отношение на липсата на морско транспортно виждане, отдаваме на недостатъчна компетентност.

 

Повече от половината становища, постъпили след обсъждането, вече са уважени. Запазва се по-голям процент земеделски земи.

 

На 31 март и 1 април се проведоха обществени обсъждания на графичното решение на предварителния проект на ОУП. В мащаб 1:25 000 представихме проекта пред заинтересованите граждани на Бургас, като мащабът беше определен от възложителя на задачата - община Бургас и ние сме се съобразили с неговите изисквания. Подчертаваме, че в наредбата, касаеща устройствените схеми, не е даден задължителен мащаб, в който трябва да бъде представен проекта на обществено обсъждане. Постъпилите след обсъждането възражения и становища бяха разгледани подробно на работна среща с експертите на общината. Около 65 % от всички възражения са уважени (почти само такива, които не засягат защитените зони по НАТУРА 2000) и в момента се отразяват върху графичното решение на ОУП. Особено важно за нас бе становището на общинска служба „Земеделие”, в което се изразява желание за запазване на по-голям процент земеделски земи за сметка на озеленяването. Тъй като това желание съвпада с желанието на част от жителите на града, сме се съобразили с него и като резултат ще се намалят предвижданията за зелената система, за сметка на земеделските земи. Смятаме, че от това цялостното решение на ОУП няма да пострада и няма да бъдат ощетени жителите на града. Стремим се да запазим изцяло защитните зелени пояси, които да отделят жилищните зони от промишлените такива.

 

ОУП прави предвиждания, не налага промени!

 

В заключение държим да поясним на гражданите на Бургас, че ОУП прави само предвиждания. Дали и кога тези предвиждания ще се случат - е въпрос на инициатива от страна на собствениците и на общината. Така, ако един имот попада в зона за застрояване или озеленяване, но собственикът му не желае да бъде използван за това, в сила остава предназначението му в момента.

 

ОУП се прави не само за нас сега, но и за нашите поколения

 

Целта, от която се ръководи екипът проектанти и специалисти за създаването на проекта за Общ Устройствен План на гр. Бургас е една изключително отговорна задача. Ние се съобразявахме през цялото време, както с актуалните интереси на гражданите в момента, така и от тенденциите за развитие в бъдещите 30-40 г. и нуждите на идните поколения българи и жители на града. Стремяли сме се, хората които обитават този прекрасен морски град и техните потомци, не само да се чувстват удобно и комфортно тук, да могат да осъществят възможностите си и да намерят своята реализация, но и да изпитват нескрито и основателно самочувствие от това да обитават гр. Бургас – бъдещата морска перла на България.

07.06.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail