Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

ДПП „Странджа” превръща публичността в успешно работещ инструмент

Дейността на Парка става прозрачна и обществено достъпна чрез медийна стратегия

За първи път от създаването на ПП „Странджа” неговото ръководство въвежда специална политика за работа със средствата за масова комуникация чрез разработка на медийна стратегия.

Разработката е осъществена от екип на комуникационна група Имидж Едвъртайзинг – изпълнител на обществената поръчка в рамките на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”.

Медийната стратегия има за цел комплексно промотиране на ПП „Странджа” като уникална природна зона, с акцент върху опазване на естественото състояние, целостта и единството на природните елементи и екологичните процеси в парка и създаване на природозащитни нагласи сред посетителите в него. Нейната реализация обхваща периода 2014 – 2020 година.

От създаването си до днес Дирекцията на Парка е провеждала богата и разнообразна дейност, която е създавала интерес към Парка и събитията, свързани с неговата природа и културно-исторически традиции у много хора у нас и зад граница. Информираността за тази дейност обаче според направения ситуационен анализ в повечето случаи е спорадична, кампанийна и недостатъчна. С течение на времето са се натрупали и проблеми, които са останали вътрешни, а в резултат на това - действията на дирекцията за тяхното решаване не са получили достатъчна обществена подкрепа. Медиите се явяват необходимия посредник между Парка и обществото – както при възникване на проблемни ситуации, така и при събития, свързани с положителни емоции и обогатяване на познания. Това налага целенасочена промяна в методите на комуникация както с тях, така и с други заинтересовани страни. В случая медийната стратегия трасира основните пътища, по които да се осъществи връзка с широка аудитория – чрез посредничеството на медиите и чрез пряка комуникация - и да я мотивира за активно участие в подкрепата на каузата „Странджа” и нейното разпространение. 

Хората, които живеят на територията на ПП „Странджа”, също както посетителите на Парка, имат нуждата и правото да бъдат навреме и добре информирани по всички ключови въпроси, отнасящи се до неговото управление и развитие – доколко то кореспондира с техния бит и поминък, доколко оказва положително влияние, а и доколко би могло да им пречи да осъществяват собствените си планове. В процеса на реализация на медийната стратегия те ще бъдат запознати с възможностите да развиват бизнес точно тук и сега, с оглед резултати в бъдеще. Добрата взаимна комуникация, при която изкристализират взаимоизгодни решения, е и един от начините да се противостои на обезлюдяването на района.

В дългосрочен план медийната стратегия ще търси дълготраен резултат от заложените в нея действия. Акцентът е поставен върху активната ангажираност на младите хора, които от своя страна ще бъдат ретланслатори на мотивация и осъзнато поведение за съхраняване на биоразнообразието и природата на парк Странджа, както и за подобряване качеството на околната среда като цяло. 

 

26.03.2014 г. 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail