Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

ДПП “Странджа” отчете на кръгла маса резултатите от европейски проект

Събитието сложи финал на проект „Устойчиво управление и устройство на ПП „Странджа”

ДПП „Странджа” сложи финал на мащабния проект, по който работи две години с кръгла маса, проведена в новооткрития Информационно посетителски център „Приморска Странджа” в Ахтопол.

Дискутирани бяха резултатите, постигнати по основните направления на проект „Устойчиво управление и устройство на ПП „Странджа”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

В направление „Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи” са извършени оценки за състоянието на местообитания и целеви видове, повечето от които защитени. На базата на направените констатации са реализирани опазващи,  възстановителни и превантивни мерки. Чрез платформи за почивка на туристите и създаване места за снасяне на яйца е ограничено негативното антропогенно въздействие върху популацията на водните костенурки, увеличени са находищата на ценните растения синя хвойна и странджански чай, залесени са 71 дка с  липа, дъб и горско плодни дървета. За опазване популациите на дневни грабливи и щъркелоподобни птици чрез поставяне на изолационни съоръжения са обезопасени проблемни точки от електропреносната мрежа мрежа.

Експертите от ДПП „Странджа” са организирали разяснителна кампания за природозащитна и стопанска стойност на защитени видове животни и местообитания. Поставени са информационни табели за превантивно опазване на уникалната флора и фауна на територията на Парка, а специално подготвени разяснителни материали се разпространяват периодично сред хора от всички възрасти. Особено ценна придобивка, реализирана по проекта е разширението на разсадника за редки и защитени видови и създаването на условия за превръщането му в обучителен център.

За бъдещото развитие на ПП „Странджа”  съществена е ролята на изградените пет интерпретативни туристически маршрути: прилепи, птици, хищници, реки и билки, както и на петте туристически маршрути от брега на морето към планината. Те вече са специално търсени от български и чуждестранни любители на походите, които стават все повече и повече – отчетоха от Парка. За успешното популяризиране на Странджа като туристическа дестинация основание дава и подновената маркировка на 150 съществуващи туристически маршрути, изграждането на опознавателния маршрут „В царството на зелениката”, на 110 км веломаршрути, ремонтираните чешми, поставянето на маси и пейки за отдих на територията на Парка, изграждането на заслони, наблюдателни кули за птици и много други неща, необходими за удобство на туристите

„Не можеш да обичаш и пазиш нещо, което не познаваш,” убеден е екипът на ДПП „Странджа”, затова е вложил много усилия в дейности за интерпретация и образователни програми. Освен към подрастващите и учениците, на които се разчита да бъдат любители и защитници на природата, много от образователните дейности са насочени към посетителите на Парка и към хората, които живеят на неговата територия. Разработен е наръчник как да се ползват земеделските земи, без да се унищожават влечуги, птици и дребни бозайници.  Необходими и навременни придобивки са монтираните обществено-информационни портали /киоски/ и издадените аудиопътеводители за пет маршрута на български  и английски език.

„Направеното по проекта е факт. То е хубаво, костваше ни много труд, но оттук нататък трябва да надграждаме, за да осигурим устойчивото управление на ПП „Странджа” за идните години. Много работихме, за да постигнем целите на проекта. Това ни даде възможност да се докажем като екип, да покажем, че можем!”, каза директорът на Парка инж. Димо Димов, който благодари за положените усилия  – и с ръце, и с ум, и със сърце.

Участниците в кръглата маса откроиха и някои проблеми. Като най-належащи се очертаха подобряване състоянието на пътната мрежа и обезпечаването на туристическите обекти в ПП „Странджа”  с добре подготвени кадри. В тази насока ще се разчита на добрата координация с местната власт  и на създадения Обществен консултативен съвет.

02.11.2015 г. 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail