Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„Топлофикация Бургас” осигурява евтина топлина въпреки поскъпването на горивата

С иновативни подходи дружеството успява да изпълни социалната си функция и да поддържа екологосъобразно производство

В Бургас потребителите на централнто отопление имат привилегията да ползват най-евтиното парно в страната. Благодарение на иновативните подходи и успешен мениджмънт на „Топлофикация Бургас”, през последните 6 години цената на топлоенергията в града е почти постоянна, а през 2012 г. тя е дори намалена. При база 2007 г. увеличението на средната цена на природния газ за периода 2007-2012 г. е 111.87 %, а на топлинната енергия в града е намалена с 0.37 %, т.е. средната цена на газа за същия период се е увеличила от 323.68 лв/хнм3 на 685.77 лв/хнм3, а средната цена на топлинната енергия се е намалила от 65.34 лв/МВтч на 65.099 лв/МВтч.

В Бургас парното се счита за най-удачния и евтин начин за отопление и клиентите на ТЕЦ-а непрекъснато се увеличават. Само през 2012 г. броят на битовите абонати е нарaснал с 39 спрямо 2011 г., а спрямо 2007 г. – с 272.

Най-добрата предпоставка за поддържане на ниските цени на топлоенергията е внедредреният когенеративен метод, който дава възможност за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, коментира изпълнителният директор на „Топлофикация Бургас” ЕАД инж. Въльо Дучев. Когенерацията драстично поевтинява себестойността на консумираната за производството енергия, а екологичният й ефект е с глобално значение. Ръководството на дружеството осъзнава предимствата на комбинираното производство и се стреми да повиши неговата ефективност. Затова през 2012 г. инвестира в реконструкция на мощностите, с което снижи разходите на гориво и намали цената на готовия продукт – топлинната енергия.

През 2012 г. 61% от топлинната енергия е получена от когенераторите. През същата година „Топлофикация Бургас” е произвела 197 812 MWh топлинна енергия. На клиентите са доставени 140 251 MWh, останалата част е употребена за собствени нужди или се отчита като загуби по преноса. Доставеното на клиентите количество топлинна енергия през миналата година е с 14 107 MWh или 9.14 % по-малко от количеството, реализирано през 2011 г. Намалението произтича главно от свитото потребление в резултат на по-меки метеорологични условия през зимния период 2012/2013 г.

Когенерацията прави възможно едновременното производство на електрическа и топлинна енергия. През 2012 г. бургаската топлофикация е произвела 114 553 MWh ел.енергия. След използваното количество за собствени нужди и загубите от трансформация до 110 kV, на НЕК са продадени 108 336 MWh. За 2012 г. общата икономия на използваното от инсталациите гориво, спрямо разделното производство на двата продукта, e 17.90 %.

 „Топлофикация – Бургас” внесе в ДКЕВР заявление за издаване на сертификат за произход на произведеното количество ел. енергия, и скоро получи сертификат, с което се потвърди комбинираното производство на електричеста енергия и покриването на критерия “Високо ефективно производство” с икономия на първична енергия 17.91%, т.е. с 2.68% повече от 2011 г.

Когенерацията има и още едно предимство - понижава въглеродните емисии, изпускани от топлоцентралата, и дава възможности за по-ефективно усвояване на природните ресурси. Чрез нея „Топлофикация Бургас” отговори на изискванията на "Протокола в Киото", според които всяка държава се задължава да намали вредните емисии в атмосферата. Бургаската компания стриктно спазва условията и всяка година продава на Датската агенция за опазване на околната среда спестените редуцирани емисии.

Договорът с датската агенция, сключен през 2006 г., е приключен предсрочно. Съгласно условията му датската страна съфинансира внедряването на когенерационна система в ТЕЦ – Бургас на стойност 15 млн. лв., а бургаското предприятие се ангажира да трансферира спестените редуцирани емисии CO2 към регистъра на Кралство Дания. Средномесечно когенерационната система редуцира 5000 – 6000 t CO2. За периода от декември 2006 до края на 2012 г. работата на когенерацията води до редуцирането на 468 328 t CO2, заверени от външния независим верификатор и успешно трансферирани към регистъра на Кралство Дания. След верификацията на данните през 2013 г. дружеството приключи договора си с датската енергийна агенция.

На гражданите на Бургас когенерационната система донесе евтино парно отопление и в пъти по-чист въздух. Така въпреки икономическата криза, инфлацията и многократното поскъпване на горивата през последните години „Топлофикация Бургас” успява да осъществи най-важната си функция – социалната. Дружеството успява да изпълнява стриктно и ангажиментите си към околната среда и екологията на града, да отговари на европейските изисквания за модерно, ефективно и екологосъобразно производство на топлинна и електрическа енергия.

Високата събираемост на задълженията и традиционно ниската цена на предлаганата услуга станаха причина за още едно признание на „Топлофикация – Бургас”. Неотдавна дружество е дадено като пример за висока ефективност от Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм към Народното събрание .

21.06.2013

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail