Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

МРРБ прекрати окончателно договора за ОУП-а на Община Бургас

Продължаващата две години сага за законността на Договора за изработване на проект за изменение на ОУП на Община Бургас приключи. Договор 417/21.11.2007 г., с който е възложено изработването на „Проект за изменение на общия устройствен план на община Бургас”, е прекратен от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството”. Това се казва в специално писмо на министър Асен Гагаузов до кмета на община Бургас.  

·        Договорът между възложителя на обществената поръчка за устройствен план на общината МРРБ и класираната на първо място в конкурса фирма „Атика Р5” ООД с Управител Петко Йовчев беше сключен на 21.11.2007 година.  

Заради възражения по законосъобразността на проведената процедура, от компания „Гевренов и Стоев” ООД, също участник в конкурса, сезирахме Комисията за защита на конкуренцията. Проблемът беше представен и пред Върховния административен съд, след като КЗК първоначално отказа да уважи жалбата на „Гевренов и Стоев” ООД.  

·        Със свое решение от 29.04.2008 година ВАС констатира серия от нарушения по няколко закона и разпореди на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ да се съобрази с изложените пред нея мотиви от „Гевренов и Стоев”.  

·         Още преди произнасянето на съда, на 22.04.2008 г., МРРБ уведоми кмета на Бургас, че спира процедурата по изпълнение на договора за обществена поръчка за изработване на ОУП на Община Бургас, до произнасяне на компетентния съд, с влязло в сила решение относно законосъобразността на проведената процедура. В писмото се казваше, че след получаване на посоченото решение, МРРБ ще процедира съобразно постановеното от съда. 

·        КЗК образува ново производство и с решение от 10.07.2008 година обяви нищожност както на откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проект за изменение на общия устройствен план на Община Бургас”, така и на резултатите от конкурса. 

Управителят на „Атика Р5” арх. Петко Йовчев обжалва въпросните постановления пред по-висша инстанция отново във ВАС.  

·        На 22.01.2009 година съдът се произнесе по жалбата на „Атика Р5” срещу решението на КЗК като обяви окончателно процедурата, довела до договора за изработване ОУП на Община Бургас, за незаконосъобразна. Според ВАС Министърът на регионалното развитие и благоустройството не е нарушил закона в самото откриване на процедурата по провеждане на конкурса, но класирането на участниците и определянето на победител са опорочени и съответно незаконосъобразни. Поради това ВАС остави в сила решението на КЗК от 10.07.2008 година в частта, с която комисията е установила незаконосъобразност на решение РД 02-14-658/24.07.2007 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Проект за изменение на общия устройствен план на Община Бургас”, открита с Решение № РД–02–14-502/19.06.2007 г. на възложителя. 

След последвалата пресконференция от страна на арх. Петко Йовчев пред всички медии, беше оповестено от него, че Договорът му не е прекратен, че той е валиден и Решението на ВАС не отменя действието му по изработване на ОУП-а на Общината. На направените упреци по наш адрес, ние отговорихме, че единствено МРРБ е компетентно оттук нататък да се произнесе относно валидността и действието на договора, след последното решение на съда. С последното писмено уведомление  - това е вече факт.  

Нашето желание да коригираме едно явно закононарушение, по един така жизненоважен не само за Община Бургас въпрос като бъдещия ОУП, се осъществи! Разбира се, това стана възможно благодарение на усилията и професионализма както на съдебната, така и на изпълнителната власт в страната, които дават своята заявка за въвеждане на европейските критерии за работа в България.  

Благодарим специално и на обективността и вниманието на медиите, за проявения интерес, защото „Гевренов и Стоев” ООД се ръководеха само от защита на обществения интерес в трудната мисия да преодоляваме пороците на миналото и да прокламираме преди всичко законността и прозрачността в действията на властта, които касаят за десетилетия напред живота на всички нас!

08.04.2009

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail