Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Природен парк „Странджа” се развива успешно чрез европроект

Съществуващи и нови атрактивни маршрути в Парка привличат все повече любители на природата

Проект „Устойчивото управление и устройство на природен парк „Странджа”  върви към своя финал. Той трябва да приключи до 30 октомври тази година, уточни на нарочна пресконференция ръководителят на проекта Катя Димитрова. Пресконференцията се проведе на открито в една от най-посещаваните местности  край с. Синеморец, където се намира параклиса на Света Петка.

Дейностите, чрез които се осъществяват целите, заложени в проекта, се групират в четири направления: мерки по опазване и възстановяване на местообитания и видове; подобряване на посетителската инфраструктура; образователни програми и интрепретация на природно и културно наследство; подобряване на  и оптимизиране на управлението на защитената територия.

До момента са изготвени доклади и оценки за състоянието на местообитанията и целевите видове.  На тяхна база са реализирани опазващи, възстановителни и превантивни мерки.  Ограничено е негативно антропогенно въздействие върху популациите на водните костенурки, чрез  доставка и монтиране на две платформи за почивка и създаване на места за яйцеснасяне.  Успешно се възстановяват находищата на синя хвойна и кримски чай. Ограничено е разпространението на инвазивни видове (айлант, аморфа), а  71 дка  са залесени с местни дървесни растителни видове – дъб, липа и горско плодни. Обезопасени са проблемни точки от електропреносната мрежа за опазване популациите на дневни грабливи и щъркелоподобни птици. Проведена е разяснителна кампания за природозащитната и стопанска стойност на защитени видове животни  и местообитания и са поставени информационни табели за превантивно опазване.

Изградените интерпретативни, познавателни и туристически маршрути значително повишават интереса  от страна на туристите към  Природен парк „Странджа”.  Подновена е маркировката и са обезопасени и съществуващите туристически маршрути.  Изградените веломаршрути по съществуващи черни и стабилизирани пътища в Парка с обща дължина 110 км допълват възможностите на Парка  да се развива като привлекателна туристическа дестинация.

Голяма част от дейностите по проекта са насочени към изпълнение на образователни програми.

Създадена е специализирана образователна програма „Природата на Странджа”. Разработени  са тематични мултимедийни презентации за природозащитната стойност на Парка, изготвени са и  аудиопътеводители за 5 маршрута на български и английски език. Интернет страницата на Парка е разширена и също предоставя информация на английски и руски. Голям ефект се очаква  от монтираните обществено информационни портала /киоски/ във Варна, Бургас, Несебър, Приморско, Царево и Созопол.

В помощ на местните жители е разработен наръчник за устойчиво ползване на земеделски земи, свързано с опазване на влечуги, птици и дребни бозайници. Създадена е Стратегия за природосъобразен туризъм и е изготвен Стандарт за парковата инфраструктура.

В процес на изпълнение е изграждането на система за електронно представяне и подпомагане на дейности на ДПП Странджа. Ремонтират се централния офис на  дирекцията на Парка в гр. Малко Търново и сграда в Ахтопол, която ще бъде информационно – посетителски център „Приморска Странджа”.

За времето до приключване на проекта  ще бъдат ремонтирани и обновени експозициите в ИПЦ . Малко Търново и  ИПЦ – Горска сбирка в село Граматиково

Съществуващият разсадник ще бъде разширен. В 18 населени места на територията на ПП „Странджа”  ще бъдат създадени информационни точки.  Предвижда се още изработка и монтиране на паркова мебел  за отдих и пикник. Сред предстоящите дейности  от особена важност е ремонтът и подновяването на съществуващата туристическа инфраструктура.

Проект „Устойчивото управление и устройство на природен парк „Странджа”  е на стойност  5 200 000 лв. Крайният срок за неговото изпълнение е 30 октомври 2015 г.

09.06.2015 г. 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail