Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Природен парк „Странджа” представя своите стари гори и живота в тях

Информационен ден запознава широката общественост със състоянието на целеви местообитания и видове и мерките за тяхното опазване

 

 

ДПП „Странджа” към Изпълнителната агенция по горите организира на 9 април в Бургас  информационен ден на тема „ Старите гори и живота в тях”. Форумът, посветен на традиционната Седмица на гората, която с малки прекъсвания се провежда у нас от 1934 година, премина при изключителен интерес. 

През специално издигната шатра в Морската градина преминаха стотици граждани и гости на Бургас, които се запознаха с уникалните забележителности на парка чрез беседите на специалисти от екипа на ДПП „Странджа”. Те получиха и набор от рекламно-информационни материали – дипляни, листовки и плакати.

Сред проявилите интерес към представянето на Парка бе и група от Турция, водена от заместник валията на провинция Къркларели Хикмет Чакмак.

Да се докоснат до богатството на Странджа дойдоха цели класове от училищата „Любен Каравелов”, „Княз Борис І”, „Васил Априлов”, Частно училище с изучаване на чужди езици и групи ЦДГ „Звездица”. Освен, че се запознаха с най-важните природни забележителности на ПП „Странджа” от разказите експертите Иван Камбуров, Милен Рашков и Радостин Грудев, те сами рисуваха природата и подредиха рисунките си в пъстра галерия между дърветата.

Акцент на събитието бяха докладите за оценка на състоянието на целеви природни местообитания и видове в ПП „Странджа” и набелязаните мерки за тяхното опазване и съхраняване. Те са изготвени в рамките на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, финансиран по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", раздел: „Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи“.

Докладите обхващат дейностите по опазване и създаване възможност за самовъзстановяване на дюнни местообитания на бели, сиви и облесени дюни,  опазване и възстановяване на съобщества от синя хвойна в едноименната Природна забележителност,  превантивна защита на  Низинни сенокосни ливади и свързаните с него защитени птици в участъци по р. Велека (Кости - Синеморец), Църногоровска река, р. Младежка, р. Суоксу, крайбрежието на ЗМ „Устие на р. Велека” и ЗМ „Силистар”, опазване и възстановяване на карстови зони - като местообитания на редки растения и животни, ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове - дървесно храстови и тревисти по поречията на големите реки в Парка - Велека, Младежка, Резовскa,  опазване и подобряване стабилността на популацията на бръмбара Osmoderma eremita чрез устойчиво управление на естествените хабитати на вида - стари широколистни гори, покрайнини на гори и брегове на реки, опазване и подобряване на популациите на прилепите, обезопасяване на конфликтни точки от електропреносната мрежа, с цел опазване популациите на дневни грабливи и щъркелоподобни птици, предотвратяване на конфликти по прелетния път Виа Понтика на територията на Парка, подобряване състоянието на Европейски сухи ерикоидни съобщества в горския фонд.

Сред мерките за опазване и съхраняване на местообитанията и животинските видове на територията на ПП „Странджа”  са информационни кампании, поставяне на обозначителни табели, изграждане на специализирана инфраструктура - парапети, огради, платформи за наблюдение, дървени скари и др. Основен приоритет е опазването на целевия вид посредством съхраняване на старите гори. Особено внимание се обръща на залагане на устойчиви горскостопански практики, съвместими с опазването и поддържането популациите на редки видове животни. 

Изпълнението на мерките предстои на  следващ етап от проекта „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”.  Самите доклади ще залегнат в основата на бъдещи решения за по-добро природосъобразно управление на Парка.

 9.04.2014 г.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail