Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Община Несебър е доказано изрядна в действията си

Партия свързана с купуване на гласове няма морала да критикува

 

      Във връзка с дадената днес в гр. Бургас пресконференция от председателя на ПП „Дела” – Атанас Терзиев и посочените пет  закононарушения, по които той ще сезира Окръжна прокуратура в гр. Бургас, община Несебър излиза със следното становище:

      Относно първия въпрос, касаещ изграждането на пътя за с. Приселци ще бъде назначена комисия, която да извърши необходимата проверка за качеството на вложените материали и изпълнените строително монтажните работи. В договора има изрично посочена клауза за минималните гаранционни срокове в строителството съгласно наредба №2 от 2002г. При установени нарушения фирмата ще бъде задължена да възстанови появилите се дефекти. Цитирания обект  е включен в актуализиратана строителна програма на общината за 2009г.

      Едно от нарушенията, които според местната партия „Дела”е извършила община Несебър е относно одобрения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за имот с индитификатор 51500.502.799, находящ се в УПИ 1-общ. кв.56 по плана на гр. Несебър. По този терен, община Несебър вече нееднократно е давала отговор по същество за извършващи се проверки от ОДМВР Бургас, сектор”Икономическа полиция” и Областния управител на област Бургас. С процедираната устройствена разработка е променен подробният устройствен план по отношение УПИ 1 в кв. 56 по плана на гр. Несебър, с което за собствения на физически лица имот с индитификатор 51500. 502. 799 по КК на гр. Несебър е отреден УПИ 2 – 799 кв. 56 с предназначение „За жилищна сграда” при съответните устройствени показатели посочени в цитираната заповед. В хода на процедурата разработката на е съобщена на заинтересованите лица. В законоустановения срок са постъпили възражения, предложения и искания. Същите са разгледани от общински експертен съвет по устройство на територията, който с решение от т. 1 от протокол 10 от 09.05.08г. е приел проекта. В изпълнение на решението на съвета е издадена заповед 358 от 10.05.08г. на кмета на общината. Заповедта е съобщена на заинтересованите лица и е влязла в сила. Става въпрос за имот частна собственост, който не е бил отреден за паркинг.

Относно строежа е извършена проверка и от служители на РДНСК-гр.Бургас, при която е установено, че строителството е започнало и се извършва законосъобразно.

      Твърденията, че община Несебър, представлявана от Николай Димитров, неправомерно е сключила договор  за отстъпено право на строеж на гражданката Елена Желева са напълно неоснователни. Тези обвинения бяха веднъж използвани за привличане на медиен интерес в началото на ноември миналата година и на тях беше отговорено съвсем точно и подробно по документи. Отговорът беше изпратен до всички медии и беше публикуван на сайта на общината. Терзиев разчита на къса памет, за да тиражира едни и същи „претоплени” неверни твърдения.

      Относно повтаряния до втръсване договор за обществена поръчка между община Несебър и „Мидия” АД гр. Бургас по реконструкцията и ремонта на ОДЗ „Яна Лъскова” гр. Несебър, Терзиев явно не е запознат, че прокуратурата вече е направила стриктна проверка. Заключението е,  че нередности и злоупотреби с обществени средства няма. В постановлението на извършилият проверката окръжен прокурор Весела Пеева, по преписка № 2179/2009г. е установено, че няма данни за образуване на досъдебно производство. (Прилагаме Постановлението за сведение)

      Повече от година не спря да се обсъжда и въпроса за обществената поръчка с предмет: „Избор за изпълнител за доставка на леки автомобили и автобуси за община Несебър.” За закупуване за нуждите на Общината автомобили беше заложена сума в бюджет 2009. Тя беше гласувана единодушно от общинските съветници, тъй като повече от 7 г. не бяха закупувани никакви превозни средства, които са изключително необходими за служителите и гражданите.Кметът на община Несебър г-н Николай Димитров се аргументира:  „През 2008г. община Несебър е преизпълнила бюджета си с над 10%, а към края на 2009г., бюджетът също е преизпълнен с над 8% и то в условия на криза, което е рядкост за страната. Новите автомобили, бяха заложени в бюджет 2009 и одобрени от ОбС Несебър. Тези автомобили са за ползване от всики служители и ще останат собственост на община Несебър, дори аз да не съм кмет. Не виждам сензация в това, когато една организация преизпълни бюджета за годината, да реши да обнови някои свои дълготрайни материални активи.

      Процедурата е проведена законосъобразно и останалите участници конкурса не са не са обжалвали по предвидения от закона за обществените поръчки ред.

      Партия ДЕЛА демонстрира непрекъснато деструктивен политически подход и се стреми не да сътрудничи, а да саботира развитието и управлението на Общината. Поради тази причина 3-мата общински съветници бяха осъдени в нарочна декларация от всички останали представители в съвета, като бе изрично посочено, че „изложените от тях позиции по въпроси засягащи изпълнителната власт НЕ ПОЧИВАТ НА ФАКТИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА, А КАТО ТАКИВА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕВТИНА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ.”

 Като пример държим да информираме, за широко-раздухвания „като корупционен” проблем от страна на ПП „Дела” за замяната на 23 дка в Стария град за 11 дка в новия с цел предотвратяване на мащабно строителство. По този въпрос също бе извършена прокурорска проверка за нарушаване на обществения интерес. Констатираните факти от Прокуратурата категорично сочат, че НЯМА НИКАКВИ НАРУШЕНИЯ И ДАННИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО. Постановлението е с номер 2853/07.10.2009 г. на Окръжна прокуратура – Бургас. Това категорично доказва напълно несъстоятелните и голословни твърдения и обвинения на въпросните политически лица, които обаче се повтарят безкрайно в медийното пространство, на принципа, че една лъжа изречена 100 пъти може да стане истина.

      Община Несебър счита, че обвиненията описани на днешната пресконференция от политическа партия „Дела” са неоснователни. Нещо повече. Представители в местната власт на самата политическа партия „Дела” са участници във възможни корупционни практики, по които е крайно време прокуратурата да се самосезира. Партия „Дела” е единствената партия в Бургаска област пряко спомената в ефективна присъда за купуване на гласове на местните избори през 2007г. Ето защо община Несебър счита, че една дискредитирана партия няма моралния потенциал да отправя клеветнически обвинения в корупция с единствената цел да бъде в прожектора на общественото внимание.


18.01.2010
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail