Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„Топлофикация Бургас” получи положителна еко оценка за дейността си

Отлична атестация за дейността си получи „Топлофикация Бургас” след планова проверка, извършена от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ -  Бургас.  В резултат на производствената дейност на предприятието не са констатирани нарушения на установените норми за изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, е заключението, направено от проверяващите еко експерти.

 

Проверката е извършена в рамките на два дни – 26 и 27 април 2012 г. Обект на мониторинга са критериите, залегнали в Комплексното разрешително № 33, което „Топлофикация Бургас” получи през 2007 г. и  изпълнението на Наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, отнасящи се до управлението и контрола на ефективността на работата на енергийните обекти.

 

Обстойно са обследвани всички направления, залегнали в двата документа: системата за управление на околната среда; използване на вода, енергия и спомагателни материали и горива; опазване на почвата и подземните води от замърсяване; предотвратяване и действия при аварии; емисии в атмосферата и в отпадъчните води; управление на отпадъците.

При проверката не са констатирани нередности, пише в протокола, изготвен от РИОСВ-Бургас, с което се потвърждава надеждността на  всички инсталации, работещи в дружеството. „Топлофикация Бургас” изпълнява стриктно ангажиментите си към околната среда и екологията на града и отговаря на европейски изисквания за модерно, ефективно и екологосъобразно производство на топлинна и електрическа енергия

17.05.2012

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail