Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Попълват с фиданки естественото находище на синя хвойна в ПП „Странджа”

ДПП „Странджа” към Изпълнителна агенция по горите започна изпълнение на мерките за възстановяване местообитанието на редкия вид синя хвойна (Juniperus communis L.). Находището на застрашеният от изчезване храст е локализирано в местността „Градището”. Към момента на обследване на находището в него са съхранени едва 8 храста, за които се предполага, че са на около 140 години и че са се запазили генетично непроменени от дълбока древност, когато видът е бил широко разпространен в Странджа. Съхранението и възстановяването на находището е от съществено значение и поради фактът, че синята хвойна се е запазила единствено в тази част на Странджа. Това го прави изключително ценно за България.

Изпълнителят на дейността по подобряване състоянието на находището на синя хвойна – ОП „Общински гори” Малко Търново, предприе първите възстановителни мерки. На 1 април започна залесяване с нови фиданки, за да се подобри естественото състояние на единственото съобщество на синята хвойна в Югоизточна България. Този вид влиза в състава на природното местообитание от европейска значимост: Съобщества на Juniperus communis върху варовик, включено в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, както и в Приложение 1 на европейската Директива за хабитатите, с код 5130.

 

Попълването на находището на обикновената хвойна край гр. Малко Търново е заложено за изпълнение по проект: DIR - 5113326-5-99 „Устойчиво управление и устройство на ПП „Странджа”, към дейност 1.2. Възстановяване на защитеното местообитание с код по Дир 92/43 и ЗБР 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик  в ПЗ „Градището - естествено находище на синя хвойна“  - в ДГС М. Търново.

 

Освен чрез засаждане на хвойнови фиданки, местообитанието ще бъде възобновявано и чрез канализиране на достъпа на туристи до него, което ще възпрепятства евентуалното му антропогенно натоварване.

 2.04.2014 г.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail