Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Поречието на Велека превърнато в кариера

Добив на инертни материали съсипва парк „Странджа”

Най-красивата речна долина в България е унищожена

          Повече от 10 г. в сърцето на ПП „Странджа” се развива съсипващ течението на р. Велека добив на инертни материали от коритото й. Тежка техника и багери извличат баластра от реката, под претекст, че прочистват руслото от наноси!
          Трудно е да се каже коя е фирмата, чиято дейност, наред със захранването на строителния бранш с инертни материали, руши биологичното равновесие около и в реката. Знае се обаче, че под закрилата на разрешение, издадено от МОСВ, стотици хиляди кубически метра пясък и баластра са изкопани от коритото на Велека и са се превърнали в търговски продукт, за сметка на природата. В момента такова разрешително притежава фирма ”Технометалстрой-комплект” ЕООД, която, под различни регистрации,  години наред изгребва, промива, пресява и продава инертни материали на територията на защитената зона в района на с. Кости, община Царево. Липсва геодезична система за контролиране количеството на изгребаната баластра. Може би неслучайно предписаната преди няколко години геодезична система с репери за контрол, все още не е монтирана. Това е било задължително, според предписанията на Басейнова дирекция „Черноморски район – Варна”, но не е изпълнено. Добивът не се контролира практически от никого.

          Технологията на апокалипсиса е следната:
1.    Вкарва се багер, който засипва средата на реката, като си прави временен път по протежение на самото течение.
2.    Машината изгребва баластрата от двете си страни, като създава практически 2 канала в коритото.
3.    Изгребаната баластра се товари на тежки камиони.
4.    Тежката техника минава през лъки, ливади и земи покрай реката, които са разкаляни и превърнати в черни пътища и площадки. Всички тези увредени земеделски земи са частна собственост на местното население, което в случая е безпомощно да спаси имотите си.
5.    Бреговете от двете страни на реката са тотално унищожени, придобиват вид на канали и блата, пълни със застояла вода.
6.    Ликвидирана е флората и фауната на речната долина. По този начин се разрушава  безвъзвратно естественото състояние на речното корито и се уврежда цялата речна екосистема - разрушават се подмоли - убежищата на риби и други водни обитатели, уврежда се речният бентос, увреждат се защитени местообитания като крайречните галерийни гори и речни течения с водна растителност, унищожават се защитени местообитания на животински видове, опазвани от ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ и ДИРЕКТИВАТА 92/43/ на Експертен екологичен съвет /EEC/ за природните местообитания, дивата фауна и флора: местообитания на  жаба дървесница, южен грeбeнест тритон,   обикновена блатна костенурка и видра, които трайно се прогонват от тези речни участъци.

 Резултатът е ПЪЛНО УНИЩОЖЕНИЕ НА ДЕСЕТКИ КИЛОМЕТРИ ОТ РЕЧНАТА ЕКОСИСТЕМА НА НАЙ-КРАСИВАТА БЪЛГАРСКА РЕКА.

         Използвайки обстоятелството, че фирмата с разрешение  изгребва големи количества баластра, множество бракониери правят същото и  копаят огромни ями покрай реката и в крайречните заливаеми тераси. С тези незаконно изгребани  количества баластра се развива цял бизнес по Южното Черноморие. Освен това при аварии на техниката, разливи от хидравлични и моторни масла се замърсява както речното течение, така и площадките за изгребване.
         Множеството сигнали от местните хора и от управлението на ПП „Странджа” са останали без адекватна реакция. Според Басейнова дирекция няма никакъв повод за притеснение и дейността на фирмата, извършваща изкопните работи и тя „по никакъв начин не вреди на околната среда и нейните обитатели”!?
         Последиците от тази стопанска дейност, паралелно с унищожаването на неповторимото природно богатство, е една крайно неприятна и отблъскваща гледка. Туристите, посетителите и риболовците покрай реката остават силно разочаровани и възмутени от състоянието на речната долина и не могат да допуснат, че такова безобразие е възможно на територията на един Природен парк, в една европейска държава като България. Завинаги се компрометира и бъдещето на района, като обект на Еко туризъм. За местното застаряващо население в тези обезлюдени места, това е единствената алтернатива за някакъв поминък, особено в условията на задълбочаваща се стопанска и финансова криза. Собствениците на крайречните ливади също недоволстват от преминаването през имотите им и бракониерските изкопи в тях.    
          Според  чл. 2, т. 2 от Закона за защитените територии /ЗЗТ/, опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности. По същество изгребването на десетки хиляди кубически метра инертни материали всяка година от речното корито не е почистване, от каквото то няма никаква нужда,  а  е добив на полезни изкопаеми по открит способ, което е абсолютно забранено в природните паркове - (чл. 31 т. 8 от ЗЗТ). В същото време това разкопаване на р. Велека влиза  в противоречие и с решенията на I U C N на конгреса  в Аман от 2000 г. за опазване на последните оцелели естествени или полуестествени реки в Европа. В неприетия План за Управление на Парка изрично е подчертано, че речните екосистеми са изключително ценни и в същото време особено уязвими, поради което всяка намеса там е недопустима.
          Според директора на парк „Странджа” инж. Стефан Златаров, проблемът е започнал с повишеното търсене на инертни материали в района, заради застрояването по южното Черноморие. Добиването на стотици хиляди кубици баластра ОЧЕВАДНО е именно нарушение на закона, за което нито Басейнова дирекция - Варна, нито МОСВ са реагирали. Въпреки официалните писмени сигнали до МОСВ на ДПП „Странджа”, подписани дори и от кмета на Община Царево, от Басейновата дирекция не обръщат никакво внимание на нарушенията и до момента отказват да предприемат каквито и да било мерки. Въпреки че във Велека има риби, влезли в „Червената книга” на България и защитени растения като водни лилии и блатни кокичета, в дирекцията не виждат нищо лошо багери да дълбаят коритото, в интерес на частни предприемачи. Остава открит въпросът, каква е функцията на тази държавна институция?
          Дирекцията на ПП „Странджа” настоява не само да бъде незабавно преустановено превръщането на Велека в кариера за инертни материали, но и да бъдат отнети всички разрешителни, издадени на юридическите лица, които извършват подобна дейност на територията на Природния парк!
          Директорът на института по биоразнообразие към БАН проф. Вълко Бисерков от своя страна заяви, че в коритата на реки в зони от НАТУРА 2000 е недопустимо да има намеса и призова гражданските организации да продължат да сигнализират за проблема, докато не се предприемат адекватни мерки. Норвежкият експерт по екология Ларс Сьофтестад апелира за спешно решаване на проблема по време на провелия се в началото на месеца семинар във Варна на тема „Устойчиво използване на крайбрежните ресурси в зоните по НАТУРА 2000”. Според него натискът от страна на гражданите към институциите ще доведе до реални действия в посока прекратяване на подобни екологично опасни бизнес практики и недопускане на появата на нови такива.
          Още през 2007 г. с доклад, финансиран от Българската фондация за биоразнообразие, е сигнализирано, че баластриерата на р. Велека нарушава естествения хабитат.

          Дирекция на Природен парк „Странджа”
          тел. 0888191817, 0886398488
16.07.2010
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail