Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

БМФ Порт Бургас избира изпълнители на обществени поръчки за над 320 млн. лева

На днешни публични заседания пристанищният концесионер БМФ Порт Бургас ЕАД отвори офертите на участниците по две обществени поръчки от съществено значение за пристанището, за Бургас и за целия регион.

Първата обществена поръчка с две обособени позиции е с предмет „Изграждане на нови кейови стени на Пристанищен терминал „Бургас Запад“, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за меневриране.“ Явиха се двама участници с интерес за изпълнението на проекта, притежаващи значителен опит в строителството на инфраструктурни обекти.

Предвидено е създаването на четири нови корабни места с обща дължина 810 м и максимално допустимо газене 15.5 м. Това включва изграждане на кейови стени за корабни места 25А, 26, 27 и 28. Четирите нови корабни места ще позволят на пристанищния оператор сериозно да увеличи капацитета на оперативната си зона, както и да отговори на най-съвременните  технологии и стандарти за обработка и превоз на товари. След изграждането на обекта коренно ще бъде променен облика на Пристанищен терминал Бургас Запад.

Втората обществена поръчка, за която оферти подадоха трима кандидата, е с предмет „Доизграждане на кейова стена на 33-то корабно място на Пристанищен терминал Бургас Изток-2, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране.“

Тази поръчка определя бъдещото развитие на терминал „Бургас Изток – 2”. Доизграждането на кейовата стена на 33 корабно място и удължаване на съществуващото коловозно развитие (изграждане на ж.п. връзка) на пристанищния терминал  ще доведе до обособяване на съвременна площадка за обработка и съхранение на генерални товари и контейнери. Целта е пристанището да има възможност да обработва кораби  с дължина до 230 м и ширина до 40 м, до 120 000 тона дедуейт и газене до 14.6 м. 

Изпълнението на обществените поръчки ще позволи на пристанищния оператор БМФ Порт Бургас ЕАД да увеличи капацитета и пропускателната способност на кейовия фронт на двата терминала. Ще се модернизира технологията за обработка на различни видове товари, ще се засили ефективността на предоставяните пристанищни услуги, и като краен резултат – ще се увеличи товарооборота в двата терминала. Същевременно, реализирането на проектите ще донесат безспорни ползи не само за компанията – нови инвестиции, нови съвременни мощности, модерни условия на работа и растеж на товарооборота. Безспорно и очаквано изграждането на новите обекти ще увеличи заетостта на работещите в региона при изпълнението на всеки един проект.

Финансирането на поръчките ще се извърши със собствени средства и със средства по „Механизма  за свързване на Европа“ – сектор Транспорт, приоритет „Предварително идентифицирани проекти от Коридорите на основната мрежа“, Анекс I, част I, точка 2 от Регламент 1316/2013“ (Pre-identified projects on the  Core Network Corridors, Annex I, Part I, point 2 of CEF Regulation) в рамките на Кохезионния пакет от процедурата по проект „От Изток към Запад. Достъп до Коридор ОИС през централното пристанище на Бургас. Строително-монтажни работи за доизграждане на пристанищната инфраструктура и железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа.”

Високите цели, които екипът на компанията винаги си поставя, са реализирането на модерни инвестиции – в инфраструктурни обекти и в нова техника, които водят до подобряване не само на услугата, но и на работната среда.

За осемте години на концесиите, от 2012/2013 г. до момента, в модернизацията на Пристанищен терминал Бургас Изток-2 и Пристанищен терминал Бургас Запад са вложени инвестиции в размер на над 290 000 000 млн. лв., които представляват  97 % изпълнение на Инвестиционна програма на концесионера, поета за целия срок на концесиите. Това е постижение, с което екипът на компанията може с гордост да се похвали. 

Пряк ефект от модернизацията на пристанищната  инфраструктура и съоръжения в двата терминала е значителният ръст на товарооборота. При обработени товари през 2012 г. в размер на 1,5 млн. тона, за 2019 г. е отчетен товарооборот от общо над 6,3 млн. тона, което показва, че товарооборотът е увеличен повече от четири пъти.  В резултат на въведената нова техника и организация на работа 5 пъти е нараснал обемът на контейнеризираните и деконтейнеризирани товари.

В момента в БМФ Порт Бургас ЕАД работят 940 души, при задължения по концесионни договори за поддържане на персонал от 547 човека. Инвестициите в нови обекти и нова техника подобряват условията за работа на персонала. Работниците се чувстват мотивирани да работят по-добре, за което получават и по-високи възнаграждения. За последните две години (2018 – 2019) е налице ръст при заработките от 126 %.

От компанията са лаконични – „работим усърдно, но сме удовлетворени, че имаме възможност да се трудим в модерна среда.“

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail