Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Инж. Въльо Дучев, изпълнителен директор на „Топлофикация Бургас” ЕООД

Цената на природния газ ни кара да инвестираме в алтернативни мощности

 

- Г-н Дучев, наскоро „Топлофикация Бургас” обяви плановете си за изграждане на ново енергийно съоръжение, което да използва биомаса като източник на енергия. Разкажете повече за това съоръжение и неговите предимства.

 

Високата цена на природния газ ни кара да търсим алтернатива за неговото заместване, за да намалим производствените си разходи. Считаме, че чрез изграждането на ново съоръжение, което използва дървесен чипс за производството на енергия, ще успеем да намалим потреблението на природен газ с 31 % за сметка на използваната биомаса . Общата инвестиция в съоръжението и съпътстващите го дейности е 3 млн. лв. С комплексната доставка е извършена от “SHANGHAI WELLINK INDUSTRY CO.”, LTD – Китай, с което сключихме договор през м. ноември 2012 г..

Проектът предвижда закупуване и инсталиране на нов водогреен котел тип SZL14-1.0/115/45-T,  в който за горене ще се използва дървесния чипс. Неговата номинална топлинна мощност ще е 14 MW, налягането на мрежовата вода на входа - 6-7 bar, температурата на мрежовата вода на входа - 42-58 оС, а на изхода - 115 оС , к.п.д. ще е 80 %, предвидена е и рециркулация на димните газове към горивната камера.

Помещението, в което ще се намира котела, се изгражда на територията на „Топлофикация Бургас”. Непосредствено до него ще има склад за съхраняване на биомасата. Инсталирането на новия котел е свързано с изграждането на много спомагателни съоръжения - система за горивоподаване; за сухо пепелоотделяне и временно складиране на пепелта в бункер; димоходи към мултициклона и от там – към съществуващия комин; сградни и площадкови В и К инсталации; връзки със съществуващите заземителни и мълниезащитни инсталации; сградни и площадкови осветителни инсталации; пасивни и активни мерки за пожарна безопасност; пътни подходи на територията на централата и връзки със съществуващата инфраструктура.

Всъщност, изграждането на новия водогреен котел е разширение на съществуващата водогрейна част на топлоцентралата. Предвиждаме той да се включва в топлинната схема на съществуващата отоплителна централа и да работо само през зимния период, т.е. 5-6 месеца годишно. В продължение на половин година, през зимата, топлинната енергия за Бургас ще бъде произвеждана едновременно от два вида гориво - природен газ и значително по-евтиния дървесен чипс. Топлинната енергия, произведена от биомаса, ще достигне 23.4% от общото количество, а тази която се произвежда на водогрейната част на гориво природен газ ще се намали от 35.6% на 12.2%. В това се изразява основното икономическо предимство на този вид гориво, което успя през последните години да се наложи като предпочитана енергийна суровина.

Като вид твърдо гориво дървесният чипс има много преимущества. Сред тях са ниската му енергийна плътност - 0.58 MWh/m3, и ниската цена.

Според разчетите ни максималната консумация на дървесен чипс ще е 5750 kg/h, при влажност около 40%, калоричност - 2800-3000 ксаl/kg и размер на чипса - 2-6 см. В случаи на изгаряне на биомаса с калоричност и влага, различни от разчетните, водогрейният котел ще работи с по-ниска производствена мощност (под 14 MW), а необходимата топлинна енергия ще се произвежда в ИКПТЕЕ, или в съществуващите водогрейни котли. След въвеждане в експлоатация на инсталацията, изгаряща дървесен чипс, ще се извърши преразпределение на производство на топлинна енергия между съществуващите топлоизточници – водогрейни и парни котли, газо – бутални двигатели (ГБД) в ИКПТЕЕ и новото производство.

 

- Какъв ще е екологичният ефект за Бургас от въвеждане в експлоатация на системата за сухо пепелоотделяне?

Дървесният чипс е напълно натурален продукт. Той е вид биомаса, възобновяем енергиен източник, чието изгаряне е с нулеви емисии от парникови газове. Получава се чрез раздробяване на продукти от дърводобива. Не се третира с никакви допълнителни вещества и не е отпадъчен продукт. При изгарянето му в атмосферата ще се излъчват единствено минимални количества прах и пепелни частици. Предвидили сме да уловим и тях чрез системата за сухо пепелоотделяне, за да отговори съоръжението на нужните хигиенни норми.

Димните газове от горенето ще преминават през конвективната част на котела, през економайзера и мултициклона и ще се изхвърлят през съществуващия комин с височина 100 м. в атмосферата чрез димен вентилатор. Очистването на димните газове от пепел ще се осъществи чрез мултициклон, влизащ в обема на доставката. Отделената пепел ще попада в долната част на мултициклона и след това ще се транспортира с шнек и елеватор до бункер за нейното съхранение в сухо състояние.

При 5-6-месечен режим на работа /3600-4300 работни часове/ през годината очакваме количество на образувания отпадък да възлиза на 414 -500 t/год.

Пепелта, която се получава при изгарянето на биомасата, е от напълно натурална дървесина и е пригодна за използване в селското стопанство. Ние имаме намерение да я предлагаме за торене като почвени подобрители или заместител на калиевия тор. Но този вид пазар е слабо развит в България и е възможно за част от пепелта да няма клиенти. Затова сме получили съгласието на община Бургас и фирма „Чистота” пепелната маса да бъде депонирана в общинското депо Братово при спазването на посочени от тях изисквания.

Цялата инсталация ще бъде с автоматичен режим на действие и напълно ще отговаря на хигиенните норми за обект с ограничена посещаемост.

 

- Какво печелят Бургас и абонатите на топлофикация от крупната инвестиция, която сега предприемате ?

 

Очакваме да постигнем троен ефект – икономически, социален и екологичен.

Ще намалим значително емисиите от парниковите газове в атмосферата. Използването на по-евтина суровина освен, че ще снижи нашите производствени разходи, ще се отрази и върху сметките на потребителите. През последните години ТЕЦ – Бургас успяваше да поддържа най-ниските цени на топлинната енергия в страната, въпреки непрекъснатото поскъпване на природния газ. Новата инвестиция ще ни даде възможност да продължим да провеждаме своята социална политика. Парното в Бургас ще бъде все така достъпно, а диверсификацията на горивната база ще подобри независимостта ни от монополиста.

Считаме, че ще подпомогнем и развитието на съпътстващи видове бизнес в региона. Ще дадем старт на нов вид производство – добив на дървесен чипс, при гарантиран пазар Ще доставяме суровината само от местни дърводобивни фирми. Подпомагаме и селското стопанство, на което ще предложим висококачествени почвени подобрители.

 

20.09.2013 г.


Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail