Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Правителството удължи концесията на „БМФ Порт Бургас“ с още 11 години

Огромни инвестиции и бързият темп на развитие направиха бургаското пристанище предпочитан партньор за морски бизнес

 

„БМФ Порт Бургас“ ЕАД стриктно изпълнява концесионните си задължения и само за седем години превърна бургаския  порт в едно от най-значимите, конкурентни и предпочитани черноморски пристанища. Огромните инвестиции и бързият темп на развитие вече оказват своето положително влияние върху  националната и регионалната икономика. Товарооборотът е нараснал 3 пъти, създадени са стотици нови работни места – ползите за местната икономика са очевидни.  Клиентите вече не заобикалят Бургаския залив – обновени, механизирани и автоматизирани Пристанищен терминал  „Бургас Изток – 2“ и Пристанищен терминал „Бургас Запад“ предлагат обработка на кораби и товари в съответствие с най-високите световни стандарти. Това е мотивът Министерския съвет на свое заседание на 5 юни т.г. да реши да удължи срока на концесиите на двата терминала от по 35 години на 46 години и осем месеца, всяка.

„БМФ Порт Бургас“ ЕАД е концесионер на терминал „Бургас Изток – 2“ от 2012 г. и на терминал „Бургас Запад“ от 2013 г. Само през първите 7 години от концесията на Пристанищен терминал „Бургас Изток -2“ дружеството е изпълнило почти целия размер на инвестициите, предвидени в Инвестиционната програма, приложение към Концесионния договор. В реконструкцията  и модернизацията на терминал  „Бургас Изток – 2“ са вложени над 215 000 000 лева, при предвидени за целия срок на концесията общо вложения в размер на  223 434 600 лева. В Пристанищен терминал „Бургас Запад” само за първите 5 години  инвестициите надхвърлят  32 000 000 лева, при предвидени за целия срок на концесията  общо вложения в размер на  34 814 000 лева. На практика към момента, за краткия срок от седем години, дружеството е изпълнило почти напълно инвестиционните си задължения, поети с договорите за концесия за 35 години. Основната част от инвестициите са извършени в обекти – публична държавна собственост, които  към момента на извършването им стават собственост на държавата.

За да се покрият  изискванията на товародателите, са преструктурирани  основните пристанищни мощности. Модернизацията на товаро-разтоварната техника и оптимизирането на организацията на работата е основна предпоставка и гаранция за привличането на товародатели и увеличаването на товарооборота на пристанищните терминали. Изградени и пуснати в експлоатация са специализирани комплекси за обработка на товари, изпълнени по проекти и технологични разработки на водещи международни компании. Стандартите за обработка на кораби са изцяло  приравнени с най-модерните световни практики. Изградени са 4 специализирани и напълно автоматизирани комплекси за обработка на кораби и товари  –  за насипни товари (меден концентрат), в т.ч. и покрит склад за съхранение, за обработка на втечнени въглеводородни газове, за обработка и съхранение на сярна киселина за износ  със складов капацитет от 50 000 тона,  за обработка и съхранение на зърнени товари с капацитет на съхранение от 75 000 тона, заедно с авто и ж.п. разтоварище. Рехабилитирани са над 150 000 кв. м съществуващи открити складови площи и са обособени  100 000 кв. м. нови открити складови площи с товароносимост от 10 тона на квадратен метър.  Изцяло е обновена  пристанищната механизация за обработка на кораби и товари,  закупено е  фабрично ново оборудване – хидравлични пристанищни кранове, челни товарачи, вилкови повдигачи и др.

През 2018 г. дружеството завърши и най-мащабната частна инвестиция,  правена някога в пристанищна инфраструктура в България – изгради три допълнителни корабни места за обработка на различни видове товари, едното от тях – дълбоководно. В резултат на тази инвестиция кейовият  фронт на терминал „Бургас Изток -2“   е удължен с повече от 400 метра. Изпълнени са и над 400 000 куб. м драгажни дейности в пристанищната акватория с цел удълбочаване на новоизградените корабни места до -12,20 м.

В резултат на реализираната амбициозна инвестиционна програма Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“ е избран за основна логистична база при изпълнението на няколко международни проекта, свързани с газопреносни, сондажни, проучвателни и добивни дейности на потенциални и действащи находища за нефт и нефтени продукти. Подобни проекти са дългосрочни и с изключителна висока степен на икономическа важност за развитието на страната и постигане на независими енергийни източници. Терминалът е редовно посещаван от специализирани плавателни средства и кораби, които извършват доставки от и до сондажните бази, разположени в Черно и Каспийско море.

В Пристанищен терминал „Бургас Запад“  е извършено цялостно саниране и рехабилитация на пристанищната инфраструктура и съоръжения. С цел бързата, сигурна и безопасна работа при обработката на товари са рехабилитирани всички складови площи,  железопътните трасета,  настилките и подходните пътища към зоните за обработка и складиране на товари.  Обновени са закритите магазии и административната сграда.   

Пряк ефект от модернизацията на пристанищната  инфраструктура, мощности и съоръжения в двата терминала е значителният ръст на товарооборота. При обработени товари през 2012 г. в размер на 1 538 270 тона, за 2018 г. е отчетен товарооборот от общо 5 818 018 тона, което показва, че товарооборота е увеличен повече от три пъти.  

Сериозно е нараснал и обемът на предоставяните спомагателни морско-технически услуги на двата терминала – пилотски, буксирни, агентийски, спедиторски, митнически и др.  В резултат на въведената нова техника и организация на работа 2,5 пъти е нараснал обемът на контейнеризираните и деконтейнеризирани товари. Посочените дейности допринасят за организиране на услугата по обработка на товарите като единно и цялостно обслужване с високо ниво на качество, удовлетворяващо и най-претенциозните клиенти.

Концесионерът стриктно изпълнява поетите социални ангажименти.  В компанията работят над 900 души, при поет с договорите за концесия ангажимент за осигуряване на 547 работни места. Създадените допълнителни работни места са свързани не само с обработката на товарите, но и с поддръжката на пристанищната инфраструктура и съоръжения.  Поддържат се застраховки за сметка на работодателя, въведена е ваучерна система за безплатна храна, осигурено е и допълнително здравно обслужване на работниците и служителите. Специално внимание дружеството отделя на условията за здраве и безопасност при работа. Редовно заседава Комитет по условия на труд – съвременната форма на социално партньорство, от която зависи успехът на цялостната политика в областта на безопасността. Новосформираният екип по здраве и безопасност работи по утвърдени световни правила и стандарти. Социалната политика на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД включва поддържане и  развитие на свой собствен Център за професионално обучение. В стремежа си да откликне на нуждите на своите клиенти и да е в крак с динамиката на пазара, компанията има особен фокус към поддържане и повишаване на квалификацията на своите работници и служители. В модерния Център за професионално обучение са осигурени съвременни условия за повишаване квалификацията, както на работниците на компанията, така и за обучение на желаещи външни курсисти.

През 2018 г., „БМФ Порт Бургас” ЕАД официално придоби статут на одобрен икономически оператор, което му дава право да се възползва от определени митнически облекчения в целия Европейски съюз.  През същата година дружеството е прието и за  постоянен член на Европейската федерация на частните пристанищни оператори, представляваща интересите на около 85 % от пристанищните оператори на Европейския съюз.

Една от основните цели на концесията е повишаването на ефективността и постигането на по-високо качество на пристанищните услуги.  „БМФ Порт Бургас“ ЕАД  осъществява тази цел чрез влагането на инвестиции в нови пристанищни мощности, обновяването на техниката, амбициозното управление и цялостното поддържане на пристанищните терминали и, не на последно място, социално ориентирано отношение към работниците.

Правителството оценява усилията на дружеството да модернизира бургаското пристанище и да го превърне в желан партньор за морски бизнес, с което да повлияе и на икономическия растеж на  страната. Това е основната причина срокът на двете концесии да бъде удължен с още 11 години и осем месеца всяка. От своя страна дружеството концесионер поема допълнителни задължения за нови инвестиции и нови концесионни плащания в рамките на удължения срок, както и за изпълнение на съответстващите нови стойности на концесиите. Удълженият срок на концесиите ще допринесе за продължаване и утвърждаване на успешната социална програма на компанията, в т.ч. и поддържането на нови работни места, които изцяло съвпадат с интересите на обществеността в Бургас и региона.

18.06.2019 г.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail