Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Ново пристанище в Несебър

Несебър е една от най-динамично развиващите се общини в България. Чрез непрекъснато обновяване на инфраструктурата – транспортна, образователна, комуникационна и културна, градът достига европейски стандарти и придобива визията, която изисква модерното ни съвремие. През последните години Несебър се превърна в привлекателно място за инвестиции и туризъм и стана част от световно признатите дестинации, привличащи множество посетители. За своето развитие градът разчита, както на собствени капитали, така и на привлечени по европейски проекти и програми за трансгранично сътрудничество средства.

Преди дни кметът на Община Несебър, г-н Николай Димитров подписа договор с Министерство на земеделието, храните и горите за безвъзмездна финансова помощ за проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Северна буна – Несебър“ по „Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.“.

С реализацията на проекта ще се реши дългогодишна задача, която стоеше пред ръководството на Община Несебър. Чрез реконструкцията на  пристанището ще се оптимизира  капацитетът на съществуващата структура, ще се осигури подобряване на условията за улов и разтоварване и ще се създаде център за първа продажба на риба. Инвестицията ще създаде защитена акватория за безопасно акостиране на рибарски лодки и кораби, като по този начин ще се удовлетвори потребността  от осигуряване на адекватни условия за осъществяване на риболовна дейност.

Достигането до фазата на реализация на проекта е плод на няколкогодишна работа  от страна на общинското ръководство. Изготвена бе оценка на въздействието върху културното наследството, съгласно изискванията на Комитета за световно наследство към ЮНЕСКО. Благодарение на упоритата работа на общинските отдели, ангажирани с проекта и съдействието на Министерство на културата, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Областна дирекция по безопасност на храните, Негово Превъзходителство г-н Ангел Чолаков - посланик на Република България във Франция, които  работиха като един екип, този толкова важен за местните хора и рибарската общност проект отговаря на всички европейски изисквания.

Предстои подготовка и стартиране на обществена поръчка  за избор на изпълнител на строително-монтажните дейности .

Общата стойност на инвестицията възлиза на 7,4 млн. лева без ДДС.

Несебър е център на активен туристически интерес и  дестинация, привличаща множество посетители. За да се оценят рисковете, на които са подложени природните ресурси и културните ценности се търси съдействие, партньорство и обмяна на опит чрез  различни програми. Целите на международните проекти, в които общината участва са анализиране и оценка на степента на защита на природните ресурси и културното наследство в балканско-средиземноморския регион, част от който сме и ние. Основните методи, които ще бъдат приложени при тези анализи и оценка, са интегрирано планиране и общи управленски стратегии в райони, които са под защитен режим и в същото време са предмет на засилен туристически интерес.

Проектите допринасят за създаване на интегриран мениджмънт, насочен към изграждане на здрави връзки между околната среда и културното наследство, добавяйки стойност, определяйки мерки за защита и ограничавайки натиска върху тях.

През последните месеци Община Несебър завърши няколко проекта. Общината, в качеството си на довереник на сдружения на собствениците на жилища в сградите „Странджа 1 – Слънчев бряг“ и „Роза – Слънчев бряг“ финализира дейностите по  „Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“. По жилищните блокове, строени през 60 години бяха изпълнени предвидените мерки за енергийна ефективност (подмяна на дограма, поставяне на топлоизолация  и цялостен ремонт на покривите). По този начин значително  се намалиха нивата на изразходвана енергия за отопление и охлаждане на домакинствата и  се подобри микроклимата и условията за живот в апартаментите.

Друг  международен проекта на Община Несебър беше успешно завършени в края на месец март. Приключиха дейностите по реконструкция на уличната мрежа в  Несебър – стар град, където старите и амортизирани асфалтови покрития и тротоарни плочи бяха заменени от автентична настилка от сечен камък

Осъвременяването на Образователната инфраструктура в съответствие с новоприетите нормативни актове е един от главните приоритети в общинската политика.

Във  връзка  с гласувания през 2016г. Закон за предучилищно и училищно образование, учениците трябва да преминат на едносменен режим на обучение. Това ще се осъществява поетапно, съобразено с възможностите на всяко учебно заведение според план съгласуван с общината.

За нуждите на СУ „Любен Каравелов“, общината е планирала построяването на нова сграда, която ще бъде разположена в контактната зона с ограничителен режим на застрояване между стария и новия Несебър. Вече има изготвен подробен устройствен план, който  е внесен в Министерството на културата за съгласуване. Поради процедурите, съпътстващи разрешителния режим за строителство в  зоната, общината и училището изготвят резервен план за преустройство на съществуващата в момента база. Предвижда се оптимизиране използването на наличните помещения и преустройство на некласни  стаи в учебни. Така децата в начален етап на обучение ще преминат на едносменен режим.

Община Несебър вече започна  работа по мащабен проект – „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Любен Каравелов“, по който са планирани множество подобрения и разширяване на съществуващата  база. Конкретните дейности, които се осъществят в рамките на проекта са саниране на всички фасади на несебърското училище и ремонт и изграждане на спортни игрища и площадки. Санирането ще започне през летните месеци, за да се избегне нарушаване на учебния процес и ще продължи до началото на следващата учебна година.

Изготвен е и работен проект за  обновяване на филиала на СУ „Любен Каравелов“ в Стария Несебър. Реализацията на мероприятията  включва саниране и ремонтни дейности по цялата сграда.

 За ПГТ „Иван Вазов“ ,кметът на Община Несебър Николай Димитров и директорът на училището инж. Славчо Станелов са приели единно решение, което ще бъде предложено за гласуване в Общинския съвет, да се закупи съседният на училището парцел. Това ще доведе до окрупняване на терена. Върху него ще се проектира нова учебна сграда, съобразена с изискванията и стандартите на модерното съвременно образование.

Занапред приема в професионалната гимназия ще бъде съгласуван с работодателите в туризма, което предполага откриване на нови специалности и паралелки към училището. В тази връзка новата учебна сграда е крайно необходима, за да се постигнат изискванията и задоволят нуждите на отрасъла.

В по-дългосрочен план се предвижда постепенно преминаване към колежанска форма на обучение.В професионалните колежи се приемат лица със завършено средно образование. Колежите провеждат обучение със срок до 2 години и дават 4-та степен на професионална квалификация, която ще осигури така необходимите на туризма високо квалифицирани ръководни кадри.

17.04.2019

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail