Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Управителката на “Имидж Едвъртайзинг” чете лекции по PR в БСУ

Алберта Алкалай обучава студенти в тънкостите на изкуството „Връзки с обществеността”

От края на януари през целия настоящ семестър студентите от специалността „Връзки с обществеността” четвърти курс в БСУ започнаха и ще проведат лекционен курс, подготвен и изнесен от управителката на “Имидж Едвъртайзинг” Алберта Алкалай. По дисциплината "Практикум по връзки с обществеността” в смесена форма на обучение – лекции плюс практически занимания студентите ще бъдат запознати с реалната практика на public relations при работа със средствата за масова информация, с клиенти и бизнес партньори. Особено място се отделя на организирането и провеждането на PR кампании и специални събития. В рамките на практикума се анализират и специфичните изисквания при връзките с пресата, радиото, телевизията, Интернет, фотографията, документалните филми и други средства за „Връзки с обществеността”. На студентите се дава възможност да проследят конкретни ситуации при кризисен PR, разликите при контролирани и неконтролирани медии и др.

В курса на обучение Алберта Алкалай акцентира на темата за имиджа в съвременния бизнес, неговото изграждане във времето на глобалните технологии и новите медии. Заедно с нея студентите разглеждат понятията корпоративен имидж, корпоративна култура, социална отговорност, бизнес етиката и обществената отговорност в светлината на медиите и тяхното право да защитават истината в публичното пространство. Особено значение се отделя на начините за ефективна комуникация и изграждане на добра публична репутация в бизнеса.

Освен краткия лекционен курс бъдещите PR специалисти ще проведат и практически занятия с реални PR кампании и събития чрез CD, DVD и оригинални PR филми. Очаква се след приключването на занятията студентите да добият познания за основни понятия като функциите на PR и PR кампаниите, специални събития, връзки с пресата, радиото и телевизията, да се научат как се създават новинарски събития и се работи с медиите, да овладеят основни стъпки при кризисен PR и изграждането на корпоративен имидж.

В хода на курса всеки студент ще получи задание да изготви курсова работа по предварително избрана и уточнена тема. Тя трябва да бъде свързана с провеждането на PR събитие, кампания, на проведен стаж в туристически обект, на участие в конкретна промоция, или пресконференция. Целта е студентите да анализират и предложат план за PR кампания или да анализират организацията и изпълнението на събитие от гледна точка на комуникациите с външните и вътрешните публики.

Лекции по PR в Бургаския свободен университет
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail