Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Промени в Закона за енергетиката предлага „Топлофикация Бургас”

Потребителите да имат свободата да избират, а държавата да стимулира топлоснабдяването иска дружеството

Предложения за изменения в Закона за енергетиката, които да улеснят потребителите и да гарантират финансова стабилност на топлофикационните дружества е направило ръководството на „Толофикация – Бургас” АД. Предложенията са подписани от изпълнителния директор на дружеството Въльо Дучев и са внесени в Комисията по iкономическа политика, енергетика и туризъм в Народното събрание. Инж. Дучев е убеден, че усъвършенстването на нормативната база ще стимулират развитието на централизираното топлоснабдяване като най-ефективния начин за колективно отопление, спестяване на първичен енергоресурс и квоти парникови газове.

„Топлофикация Бургас” предлага Законът за енергетиката да се промени така, че да дава възможност на потребителите на топлоенергия в една и съща сграда - етажна собственост, с решение на общо събрание, да избират свободно начина на разпределение на топлинната енергия: с помощта на средства за дялово разпределение или друг избран от тях начин. У нас тази системата за дялово разпределение е въведена през 2000 г. без нормативни документи за това. Недоволните от дяловото разпределение или от услугите на фирмата за топлинно счетоводство сега нямат алтернатива, освен да се откажат от парното, което води до загуба на клиенти. В никоя друга страна от ЕС няма задължение за 100% дялово разпределение. Във Финландия дори няма дяловото разпределение, но това не и пречи да бъде страна с много висока енергийна ефективност.

Потребителите ще бъдат улеснени и ако максимално се опрости и методиката за дялово разпределение. В момента тя е изключително сложна, наситена с теория. Това отблъсква абонатите и ги тласка към други, по-лесни и разбираеми, макар и не съвсем справедливи начини на разпределение.

„Топлофикация Бургас” счита, че е поставена в неравностойно положение спрямо другите топлинни счетоводители.Според сега действащия закон бургаското топлоснабдителното дружество, което извършва дялово разпределение, е задължено да събира от потребителите възнагражденията на другите търговци, осъществяващи дялово разпределение. За да извършва това, то прави не малко разходи, в голяма част от случаите съдебни. Бургаската топлофикация предлага законът да постави топлинните дялови разпределители в пазарни условия на основата на конкуренцията. Те сами трябва да се грижат за паричните си потоци и да поддържат търговските си отношения, което ще ги стимулира да работят. Сега търговците дяловите разпределители упражняват дейността си наготово, счита инж. Дучев. Събрали или не вземанията си, топлофикациите са длъжни да им изплатят 100% от това, което им дължат потребителите.

„Топлофикация Бургас” иска още при незаявена промяна на собствеността неплатените сметки да се дължат солидарно от старите и новите собственици. Солидарност при плащанията да има и при отдаване под наем. Дружеството предлага и законът да се промени така, че дори и когато длъжниците имат само едно жилище, вещи от него да могат да бъдат изземвани като обезщетение. В момента несеквестируемостта на единственото жилище играе стимулираща роля за неплащане на доставката на услуги като отопление, водоснабдяване и др.

Част от предложенията са насочени към промени във взаимоотношенията между топлофикациите и държавните регулационни структури. Дружеството иска да бъдат уеднаквени падежите за плащане от страна на топлофикациите към “Булгаргаз” ЕАД и тези на “НЕК” ЕАД и електроразпределителните дружества към топлофикационните дружества за изкупената комбинирано произведена електроенергия. Да бъдат предвидени мерки за стимулиране на комбинираното производство на топлинна и еленергия, защото тази технология води до икономия на около 30 % първичен енергоресурс. Мерките могат да включват гарантирана висока норма на възращаемост, която ДКЕВР утвърждава, по-ниски данъчни ставки, отпускане частично или изцяло на безплатни квоти на СО2 за производство на електрическа енергия, произведена по комбиниран способ и др.

Българското законодателство по отношение на допустимите стойности на вредните емисии, изхвърляни при комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия да се хармонизира към европейското, предлага още „Tоплофикация-Бургас”. Инж. Въльо Дучев уточнява, че в момента комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия от газо-бутални двигатели е поставено в групата на големите горивни инсталации на базата на котли и това предизвиква недоумение при контакти с компетентните европейски институции. Особеностите на различни технологии за производство би следвало да се отчитат и от ДКЕВР, когато определят цените на електрическата и топлинната енергия.

От „Топлофикация Бургас” предлагат да се спре задържането на цените на електрическата енергия за крайните потребители, защото то води до стимулиране на използването на електрическа енергия за отопление, а в същото време нейното производство е с много ниска ефективност и висок емисионен фактор на СО2.


23.10.2012
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail