Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Топлофикация Бургас е напълно готова за отоплителния сезон

Доставките на природен газ са осигурени, парното в града запазва ниската си цената

Топлофикация Бургас е напълно готова да посрещне есенно-зимния отоплителен сезон 2012/2013 г. Информацията относно състоянието на мощностите и готовността на екипите в бургаския ТЕЦ в навечерието на зимния сезон е подготвена от изпълнителният директор на предприятието инж. Въльо Дучев по искане на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм в Народното събрание.

Вече е в ход изпълнението на плана за есенно-зимната подготовка на дружеството. Той регламентира ангажиментите и отговорностите на всички работещи в Топлофикация, определя графика за дежурствата, уточнява районите за действие на аварийните групи.

Топлофикационното дружество е обезпечено и с необходимите допълнителни горива. Наличният резерв от котелно гориво е 517 t, което отговаря на изискванията на нормативите. Доставките на допълнителни количества алтернативно гориво ще бъдат реализирани при необходимост.

Винаги иновативно в подходите си и сега бургаското дружество има идеи за диверсификация на горивата, с които ще повиши сигурността на доставките. Разработен е идеен проект за изгаряне на био-маса, който вече е на етап предварително договаряне, уточняване на параметри, емисии и възможности за финансиране. Има също идея за увеличаване на мощността на ко-генерацията и намаляване на дяла на топлинната енергия, произведена от водогрейните котли.

За ремонтни дейности през 2012 г. „Топлофикация Бургас” е планирала да изразходи  2 808 хил.лв. Според отчетите до края на септември в ремонт на мощностите за производство на топло- и електроенергия и на топлоснабдителната мрежа дружеството е вложило общо 2 842 хил. лв. или 101,2 % от планираните средства.

С този обем на разходите за ремонт са изпълнени всички предвидими дейности, профилактики и реконструкции на съоръженията, за да бъде осигурена непрекъсната и безаварийна работа през есенно-зимния сезон 2012-2013 г.

Инвестиционната програма на „Топлофикация Бургас” не се отразява върху крайните потребителски цени. Те не се влияят и от непрекъснатото поскъпване на природния газ. В Бургас цената на парното остава неизменно ниска. За периода от 2007 г. до 2012 г. природният газ е поскъпнал с 127,95 %. За същия период цената на топлинната енергия в града е намалена  с 0,43% - от 65,36 лв./MWh до 65,08лв./MWh.

Поддържането на подобни ниски цени за потребителите стана възможно след внедряването на ко-генеративната система за производство, която превърна „Топлофикация Бургас” в източник и на електрическа енергия, произведена по комбиниран метод. Произведената електроенергия, след покриване на собствените нужди, се изнася към националната електроразпределителна мрежа.

„Очевидно е, че след направената инвестиция през 2006 г. в инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия се запазва положителният финансов резултат. В същото време, в резултат на регулирането на цените, този финансов резултат от 2009 г. насам всяка година намалява с около 50%, като през 2012 г. се очаква той да бъде около или малко над нулата. Независимо от това, на фона на постоянно растящите цени на горивата, тези резултати все още подкрепят насърчаването на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия, залегнало в ЗЕ и защитата на интересите на инвеститорите при изграждането на подобен род инсталации”, пише в изложението си до НС инж. Въльо Дучев.

Осигурени са необходимите количества природен газ за безпрепятствената работа на Топлофикация до края на 2012 г. Доставките са договорени с „Булгаргаз” ЕАД още през 1998 г., а по-късно е подписано и допълнително споразумение, обхващащо периода до 31.12.2012 г. Според договора за месеците от октомври до декември 2012 г. газоснабдителното дружество ще трябва да осигури на бургаската топлофикация 11 140 х.н.м3 природен газ. Направена е предварителна заявка за получаване на още 15 159 х.н.м3 природен газ, които да обезпечат първите три месеца на 2013 г. Условията за тяхната доставка ще бъдат конкретизирани след приключване на процедурата по договаряне на условията, при които „Булгаргаз” ЕАД ще закупува от Газпром и доставя природния газ по газо-преносната мрежа.

 Силно обезпокоително е обаче изискването на Булгаргаз, според проектодоговора за 2013 година, топлофикациите да заплащат авансово доставката на газа за текущия месец до 20- то число на предходния. Клиентите на българските производители на топлоенергия започват да заплащат по фактури чак 60 дни след месечната си консумация. Аналогична е ситуацията с постъпленията от електроенергия, които директно от НЕК постъпват по сметките на Булгаргаз в някои случай също със закъснение от 1 месец. Очевидно всички потребители на продуктите на ТЕЦ-овете плащат отложено, а самите производители са принудени да плащат авансово, за да работят. По този начин дружеството е длъжно да финансира предварително производството на топлина за срок от минимум 3 месеца. В условия на икономическа криза държавната фирма поставя трудно изпълними финансови условия. Ако те бъдат приети, можем да твърдим, че Булгаргаз изкуствено подготвя увеличение на парното, което, разбира се, ще резонира върху крайния потребител.

 Освен това „Булгаргаз” ЕАД изисква за следващата година да се представи неотменима банкова гаранция на най-голямата месечна консумация. Това условие залегнало в проектодоговора за 2013 година поставя в принципно неравностойно положение българските топлофикации. Изпълнителният директор на ТЕЦ Бургас инж. Дучев постави своите възражения пред народните представители. Очаква се държавата да създаде нормални икономически условия за работа на топлофикациите, както и за гражданите, които ползват най-евтиното и екологично отопление.

„Топлофикация Бургас” разполага с 917 абонатни станции. Всички са оборудвани с топломери, регулатори за отопление и битово-горещо водоснабдяване. Проведени са мероприятия по повишаване на ефективността при предаването на топлинната енергия, чрез полагане на топлинна изолация или възстановяване на повредената. Общият брой на потребителите към 30 септември 2012 г. е 30 589, от които 30 297 са битови.


18.10.2012
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail