Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„Топлофикация Бургас” инвестира в нови мощности

Модернизацията води до намаляване на цените и подобряване на екологията

 

 

„Топлофикация Бургас” ще инвестира в изграждането на ново енергийно съоръжение, което ще използва биомаса за производството на енергия. Дружеството се надява да намали общите си разходи с 3% , което ще се отрази и на сметките за произведената топлоенергия.

 

Проектът предвижда закупуване и инсталиране на нов водогреен котел, който ще използва биомаса във вид на дървесен чипс за горене. Съоръжението ще бъде доставено от “SHANGHAI WELLINK INDUSTRY CO.”, LTD – Китай. То ще бъде инсталирано в ново, самостоятелно помещение, построено за целта. Непосредствено до него ще се изгради и склад за суровината. Общата инвестиция е около 3 млн. лева. Ползите ще са значителни – както за икономическата ефективност и диверсификация на енергийната суровина, така и от екологична гледна точка. „Топлофикация Бургас” цели да постигне троен ефект –  социален, икономически и екологичен.

 

„Високата цена на природния газ и монополното положение на доставчика ни кара непрекъснато да търсим алтернатива за заместването му. Това се налага най-вече през зимния период, когато нарастват разходите и на предприятието, и на домакинствата”. Така изпълнителният директор на „Топлофикация Бургас” инж. Въльо Дучев обяснява причината за крупната инвестиция, предприета от дружеството.

 

Предвидено е новият котел да се включва в топлинната схема на съществуващата отоплителна централа за 5-6 месеца годишно. В продължение на половин година, през зимата, топлинната енергия за Бургас ще бъде произвеждана едновременно от два вида гориво - природен газ и значително по-евтиния дървесен чипс. Очаква се в този период потреблението на природен газ да се намали с 31 % за сметка на използвана биомаса. Топлинната енергия, произведена от биомаса, ще достигне 23.4% от общото количество, а тази която се произвежда на водогрейната част на гориво природен газ ще се намали от 35.6% на 12.2%.

 

Използването на по-евтина суровина неминуемо ще се отрази върху сметките на потребителите. През последните години ТЕЦ – Бургас успява да поддържа най-ниските цени на топлинната енергия в страната, въпреки непрекъснатото поскъпване на природния газ. Новата инвестиция ще даде възможност на дружеството да продължи да провежда своята социална политика, обърната с лице към гражданите. Парното в Бургас ще бъде все така достъпно, а диверсификацията на горивната база ще подобри независимостта на производителя от капризите на монополиста и съответно - надеждността на доставките.

 

Новият водогреен котел има основно предимство – екологичното. Биомасата е вид възобновяем енергиен източник, чието изгаряне е с нулеви емисии от парникови газове. Употребата й като гориво ще намали количествата изгорен природен газ, което означава, че ще бъдат намалени и емисиите на въглероден двуокис във въздуха.

 

Дървесният чипс е напълно натурален продукт. Не се третира с никакви допълнителни вещества. Той е основна суровина при производството на хартия и велпапе, но през последните години употребата му се налага най-вече като енергийна суровина.  При изгарянето димните газове ще преминават през мултициклон и комина с височина 100 метра.

 

Проектът предвижда и изграждане на система за сухо пепелоотделяне. Пепелта ще се складира в специален бункер. Новата инсталация ще бъде с автоматичен режим на действие и напълно ще отговаря на хигиенните норми за обект с ограничена посещаемост. Излъчваните във въздуха количества прах и пепелни частици ще са минимални.

 

Чрез новата си мащабна инвестиция „Топлофикация Бургас” ще подпомогне развитието на съпътстващи видове бизнес в региона. Възможност за нов вид производство при гарантиран пазар се отваря пред дърводобивните фирми. Дървесният чипс се получава при добива на дървесина чрез механично раздробяване. ТЕЦ-Бургас ще доставя суровината само от местни фирми.

 

Пепелта, която се получава при изгарянето на биомасата, е от напълно натурална дървесина и е пригодна за използване в селското стопанство. „Топлофикация Бургас” възнамерява да я предлага за торене като почвени подобрители или заместител на калиевия тор. Този вид пазар обаче е слабо развит в България и е възможно за част пепелта  да няма клиенти. Затова дружеството е поискалo съгласие от община Бургас и фирма „Чистота” пепелната маса да бъде депонирана в общинското депо Братово при спазване на посочените от тях изисквания.

 

С инвестирането на сериозни капитали в нови производствени мощности “Топлофикация Бургас” гарантира своята водеща роля на модерния енергиен пазар. Досегашната практика показва, че единствено така могат да се задържат ниски цени на продукцията, европейски екологични норми и високо качество на услугата. Всичко това удовлетворява едновременно както интересите на дружеството, така и обществения интерес.

 

17.07.2013 г.

 

 

...

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail