Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Бургас ще има перфектна и стимулираща стопанството инфраструктура

Бургас ще се сдобие с добре балансирана и перфектна инфраструктура, която ще изведе тежкия автомобилен трафик извън жилищните предели на града. Този комфорт за населението, транзитните превози да не минават през кварталите и централната градска част, в същото време ще бъде стимулиращ за развитието на индустриалния сектор. Създаването и оформянето на промишлени зони на най-подходящите за това места, съчетано с удобна и леснодостъпна транспортна мрежа, която ще дава възможност за пряк достъп до индустриалните сектори, е предвидено в новия ОУП. До момента, подобна стратегическа визия липсваше, поради което Бургас беше затормозен от конфликтите на хаотично и неподходящо разположените промишлени предприятия, разкъсващи и фрагментиращи различни населени райони на морския град и откъсващи неговата активна административно-търговска част от естествен контакт и излаз до морето.

Създаването на оптимална транспортна схема за обслужване на градската и крайградска територия е основен приоритет на ОУП на гр. Бургас. В процеса на работа по проекта бяха обследвани различни варианти на трасета на главната пътна и улична мрежа. Бяха отчетени всички изготвяни до момента проучвания и проекти, както и настъпилите промени, особености и нови обществено-икономически условия. След разглеждането на ОУП във фаза ПП от ЕСУТ основните препоръки към проекта бяха насочени към прецизиране и доразвиване на транспортната схема.

Предварителният проект, в съответствие с направените препоръки, беше доработен, допълнен и на база направените обосновки от проектантите беше предложено решение за варианти, както в обхвата на плана, така и в разширен обхват извън границите на територията, в обвръзка с пътищата от републиканската пътна мрежа. Вариантите за трасета на обходните пътища бяха предложени на АПИ за съгласуване. В предложените варианти в процеса на работа бяха отчетени и въздействията, които те ще окажат върху околната среда. В предварителния проект, както и в окончателния, като основен вариант е предложен вариант, преминаващ през езерото „Вая“, който изпълнява ролята на трасе за бързо отвеждане на транзитното движение на МПС в посока „север - юг“. Този вариант беше отчетен като вариант, оказващ най-сериозно въздействие върху околната среда, но при изпълнение на указаните мерки от компетентния орган това въздействие може да бъде овладяно.

В резултат на общественото обсъждане и желанието на гражданите на кв. Д. Езерово, в предварителния проект беше предвидено трасето на третокласния път, преминаващ към настоящия момент през жилищния квартал, да се изнесе с нова пътна връзка, минаваща успоредно на ж.п. линията от страна на езерото „Вая“, която се включва към трасето на третокласен път ІІІ-9008 при км. 9 950 (след ж.п. прелеза).

В окончателния проект, в резултат на изискванията на АПИ, това трасе е предложено като алтернативно трасе на обходен път, като същото е прецизирано съгласно нормативните изисквания за такъв клас път. В местата на пресичане на главните и второстепенни пътища от РПМ и трасета на улици, имащи пряк достъп до прилежащите урбанизирани зони са предвидени за изграждане пътни възли на две нива за осъществяване на бърз транспортен достъп. За осигуряване на проводимост на трасето при км 10 600 на третокласен път ІІІ-9008, се предвижда изграждане на пътен възел тип „тромпет“ за връзка на обходния път с третокласния път, като по този начин ще се осъществява транспортната връзка с обособената индустриална зона южно от кв. „Долно Езерово“.

Южно от кв. Д. Езерово с ОУП е предвидено устройването на промишлена зона с доразвиване и структуриране на съществуващите производствени площадки и урбанизиране на нови територии с цел максимално използване на територията. Преминаването през тази зона на главен път създава оптимални условия за нейното бързо развитие, засилва икономическия интерес и повишава цената на земята. Територията, предложена за нова ПЗ Д. Езерово, след влизане в сила на ОУП, следва да бъде урбанизира на база изработен по възлагане на Община Бургас ПУП, с който за всеки имот да се обособи УПИ при условията на чл. 16 от ЗУТ. С ПУП от имотите могат да бъдат отнемани безвъзмездно в полза на общината до 25% за осигуряване на възможност за изграждане на инфраструктура, включително и пътища /аналогично на вече разработени зони в ПЗ Север, кв. Крайморие и Зона Д на кв. М. Рудник/.

Изборът на окончателно тресе за обходен път на града след път І-6 в следващите фази на проектиране  прединвестиционни проучвания, идейни проекти и парцеларни планове, подлежи на оценка за разходи и ползи, екологична оценка и оценка за съвместимост с биоразнообразието, като в тези фази съгласно действащата нормативна уредба следва да бъдат преценени минимум два варианта.

В резултат на започналите проучвания и проектиране на ОУП на Община Бургас, след проведените срещи и изказани становища, към настоящия момент се проучва вариант на далечен обход за изнасяне на товарното транзитно движение от АМ „Тракия” чрез пътен възел северно от гр. Българово, посока с. Братово и югозападно от кв. М. Рудник, което да облекчи допълнително натоварването на участъка от път І-6 между кв. Банево и Ветрен и останалата градска територия.

С предлаганото трасе, упоменато в особеното мнение за обход от северната страна на кв. „Долно езерово“ трасето ще се удължи с около 5-6 км., като освен това ще се наложи допълнително пресичане на трасета на пътища и ж.п. линии (София - Бургас и Д. Езерово - Дебелт“) и съответно изграждане на големи пътни съоръжения, водещи до съществено оскъпяване и разходи. По всяко от предложените и евентуални нови трасета следва да се извършат отчуждителни производства при спазване изискванията на действащото законодателство. Решаването на проблемите на транспорта с изграждането на обходни пътища, локални платна към тях и пътни възли за обвръзка с останалата пътна и улична мрежа, във всички случаи, засяга не само общински но и частни имоти.

Освен това в обяснителната записка към проекта за ОУП съвсем ясно и обосновано са представени предимствата и недостатъците на предвидените в окончателния проект два маршрута на обходи.
 

СТАНОВИЩЕ
на проектантите на ОУП Бургас


ОтНОСНО Изказаното особено мнение от арх. Владимир Милков на разширеното заседание на ЕСУТ към Община Бургас при докладване на ОУП Бургас- окончателен проект на 06.07.2011 г.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail