Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Ще добиваме енергия от стари рудници

Галериите на мини „Черно Море” се превръщат в климатизатори

Старите и изоставени рудници на бургаските мини „Черно Море” могат да се превърнат в своеобразни генератори на топлоенергия. Дълбоко под земята се акумулира топла вода, която пълни галериите, които вече са изчерпили производствения си капацитет. Чрез специални термопомпи топлата вода се нагрява допълнително до около 60° C, след което се вкарва в топлообменна инсталация, която може да дава топлина на административни и битови сгради, както и на промишлени предприятия. Разликата е, че получената по този начин топлоенергия, с помощта на геотермален източник е 4-5 пъти по-евтина от сега съществуващите начини за отопление - електричество, парно, газ и дори се явява по-евтина и от отоплението с дърва. Топлообменниците могат да се използват и през лятото, но за охлаждане на сградите, като по този начин обаче играят ролята на климатични системи.

Това е идеята на пилотен европроект за добиване на алтернативна енергия, осъществен с помощта на мина „Черно Море”. Точното название на проекта е "Развитие на европейски минни райони в устойчиви общности чрез интегриран подход на предлагане и търсене, базиран на принципите за нискостойностна енергия" /REMINING LOWEX/. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, а бенефициент е Община Бургас. За партньори в него са привлечени Геологическият институт при БАН и общините Хеерлен /Холандия/, Загоре /Словения/ и Челадз /Полша/.

Целта на проекта е да докаже енергийната приложимост на водата от изоставени мини да отоплява и/или охлажда административни и жилищни сгради. Минната вода е нискотемпературен възобновяем енергиен източник и в целевия регион ще спомогне за повишаване дела на възобновяемите енергийни ресурси в общото енергийно потребление.

На обща среща в Бургас на участниците и партньорите присъстваха изпълнителният директор на Мина „Черно Море” инж. Ангел Ангелов, заместник кметът на община Бургас по евроинтеграция и екология Ивелина Василева, координаторът на проекта от Кралство Нидерландия - Питър Оп`т Велд, ст.н.с. II ст. д-р Клара Бояджиева от Геологическия институт при БАН и Величка Великова, главен експерт в Дирекция „Евроинтеграция” в общината и координатор на проекта за Бургас. По време на срещата бяха представени добрите практики в останалите три държави, където работата по проекта е в напреднала фаза.

REMINING LOWEX стартира през месец юни 2007 година и е с продължителност 5 години. Участието на бургаските мини е предоставянето на съществуващата подземна инфраструктура - шахти и галерии. Освен това Мина „Черно Море” се е ангажирала да даде точни данни, какъв е дебитът на подземните води, които се събират в празните рудници. Това е доста сложен процес, тъй като изисква монтиране на специални помпи в изоставените галерии и тяхната регулярна експлоатация, за да се направи анализ на какъв дебит дневно може да се разчита, обясни инж. Ангелов. Демонстрационният обект в Бургас е въглищен комплекс „Черно море”, включващ мините „Бригадир”, „Димитър Благоев”, „9 септември”, които са затворени след повече от 50 години експлоатация и мина „Черно море 2”, която е в експлоатация и произвежда около 300 000 тона кафяви въглища на година. Обект на проекта са трите затворени рудника. Общата дължина на мрежата от подземни коридори, на изчерпаните подземни галерии, които веднага могат да се включат в подобно енергопроизводство, надхвърля 15 км. Проучването ще използва само подземната инфраструктура на рудник „9 септември” на дълбочина около 120 м под морското равнище. Там температурата на водата е около 21° C, а очакваният дебит е 48 л/сек. Набелязаните в проучванията потенциални потребители са близкият мебелен цех, както и обществени сгради в близкото селище Черно море - училището, детската градина, читалището, пощата, кметството, здравната служба.

Община Бургас се ангажира да направи анализ и проучвания, както и разработването на план за последващо въвеждане на тази технология, поясни заместник кметът Ивелина Василева. Тя посочи, че резултатите могат да послужат като основа за реализиране на технологията чрез различни форми на финансиране - публично-частно партньорство, проект на общината, подпомогнат от фондове на ЕК, проект на всяка една организация или търговско дружество, което има желание да развие тази дейност. Затова на срещата бяха поканени представители на държавните институции - РИОСВ - Бургас и Басейнова дирекция за Черноморски регион, представители на неправителствени организации и на бизнеса.

Д-р Клара Бояджиева от Геологическия институт на БАН посочи, че според предварителните изчисления дори проучванията да не открият по-високи параметри, установените температура и дебит покриват топлинните нужди на тези сгради, като дори остава резерв. Проектът трябва да разработи финансово-икономически анализ за възможностите на геотермалната енергия за отоплението и охлаждането на сгради, с цел това алтернативно енергопроизводство да се развие в България.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail