Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Гласуван е ОУП-ът на Бургас

Бургас – единствен по морето с действащ устройствен план

Градът ще се превръща в един от най-добрите в Европа

Новият Общ устройствен план на Бургас бе гласуван и приет на сесия на Общински съвет. Градът е първият по Черноморието и третият град в страната с действащ Общ устройствен план, след София и Пловдив. На заседанието си, съветниците одобриха окончателния проект на плана, изготвен от обединение „Гео щрих”.

С новия ОУП Бургас ще преориентира развитието си от сушата към морето, драстично ще увеличи неколкократно зелената си и паркова система, което ще го превърне в един от най-зелените градове в Европа. Според прогнозите, градът ще се разраства. Нови жилищни зони ще се обособят край кв. Горно и Долно Езерово, на юг от кв. Крайморие и районите Възраждане и Приморие, край кварталите Банево и Ветрен. От РИОСВ препоръчват жилищните райони край Банево да се изграждат след прекратяване дейността на асфалтовата база и рекултивация на кариерата северно. Край подстанции и гробищни паркове да се обозначат 300-метрови хигиенно-защитни зони и там да не се допуска жилищно строителство. Предлага се терените южно от ж.к. „Меден рудник” да се застрояват след отпадането на тролейбусното депо. Зоните предвидени за реакционни дейности там, както и жилищната зона на кв. „Крайморие”, ще се разработят след рекултивацията на намиращите се в съседство окислителни езера на „Лукойл Нефтохим”.

Новите жилищни квартали на Бургас ще могат да поемат още 115 000 жители. Градът ще се развива и като голям туристически център, готов да подслони 65 000 туристи. Търговските комплекси се съсредоточават по протежение на пътя за София, разделени от паркове и зелени зони. Индустрията отстъпва на север и дава възможност на хората да стигнат до морето и езерата. В новата индустриална зона „Север” в района на „Кроношпан”, с площ 370 дка, ще има дори магазини и детска градина. Промишлената зона край Българово пък ще е предназначена за високотехнологични производства. Препоръката на експертите е да бъдат одобрявани само инвестиционни предложения за промишлени дейности с минимални емисии във въздуха.

Модерна транспортна схема ще свързва всяка точка на бъдещия полис. Подлези, надлези, градска железница от Сарафово до Меден Рудник и Крайморие, три пристанища и вътрешноградски морски транспорт ще улесняват достъпа и ще съкращават времето на пътуване. Обходни пътища ще извеждат транзита от града. Експертите от РИОСВ настояват при изграждането на новата транспортна инфраструктура да се отчита фактора „шум” и най-интензивния автомобилен трафик да се отделя с шумозащитни съоръжения.

Няколко нови парка ще се изградят в кварталите Сарафово, Крайморие, Меден Рудник и около езерата. Зелените територии ще се увеличат с 1923 дка, от които 576 дка са предвидени за зоопарк, а 99 дка ще се превърнат в многофункционална спортна зона. Свой парк ще има всеки от кварталите в Бургас. Планът предвижда изграждане на единна зелена система. Зелени клинове ще са свързващото звено в новоурбанизираните територии и ще са и буфер между тях и защитените зони. Сегашните паркове Росенец, Морска градина и Минерални бани ще се разширят и облагородят.

Особено внимание оценката обръща на териториите в близост със защитените зони. Според проекта, всички територии, предвидени за застрояване и попадащи в 50-метровата охранителна зона А на Мандренското и Атанасовското езеро, ще се съгласуват с Министерство на Здравеопазването. Настоява се да се преустанови заустването на дъждовни води в Атанасовското езеро.

Бургас ще има няколко нови пасажерски пристанища, които ще свързват по вода различните части на града, около бургаския залив. Друга туристическа зона ще се обособи в района на Северния бургаски плаж до солниците и в областта на „Кюшето”, южно от Сарафово. Места за яхтинг и спортен риболов ще има при Мандренското езеро. Зоните за спорт и рекреация са значително увеличени, те ще могат да задоволят нуждите дори и ако населението на Бургас се увеличи с още 300 000 души. При такава мащабна озеленителна дейност екоекспертите настояват да се запази максималната степен на природните дадености, а защитените територии да останат незасегнати.

Общият устройствен план на Бургас дава перспектива за развитие на града за следващите 20 години. С приетата цялостна eко оценка Бургас определено дава заявка в бъдеще за един от най-добрите за живеене градове в Европа.

„С приемането на Общия устройствен план Бургас получава не само визия за развитие в следващите няколко десетилетия, но и път към усвояването на повече европейски средства за публична инфраструктура. С предвижданията в областта на транспорта и инфраструктурата ще може да се кандидатства за финансиране на конкретни обекти”, добави доц. д-р инж. Славейко Господинов от екипа на „Гео щрих”, след днешното решение на Общинския съвет на Бургас.

При обсъждането бяха повдигнати няколко въпроса, единият от които защо сред проектантите фигурират и имена извън първоначалния екип, предложен от обединението „Гео щрих” спечелил поръчката за изработване на плана. В залата главният архитект на Бургас Веселина Илиева поясни, че договорът е сключен с обединението от две фирми „Гео щрих”, като всяка от тях, заедно и поотделно, съгласно вътрешен договор, има задължение да изпълни задачата. Според възложителя е важно планът да е изпълнен, според заданието и проведената обществена поръчка, а изпълнителят може да привлича допълнителни кадри и консултанти, ако задачата го изисква.

„Всички чертежи са подписани и подпечатани от проектант, с пълна проектантска правоспособност, и с печата на „Гео щрих”, посочи доц. Славейко Господинов. Задачата е обемна и от компетенциите на специалисти в различни области, затова по време на изпълнението й е ангажиран голям екип и много консултанти, уточни Господинов.

Предистория

Изготвянето на Общ устройствен план на гр. Бургас и неговите квартали с техните землища започна 07.10.2008 г. след подписан договор между община Бургас и изпълнителя, спечелил конкурса - Обединение „Гео щрих". С решение от февруари 2009 г. на Министерския съвет селата Банево и Ветрен бяха присъединени към границите на град Бургас, като нови квартали, което наложи допълнително увеличаване обхвата на плана.

Проектът на плана във фаза предварителен проект беше предаден на Община Бургас на 16.03.2010 г., след което беше проведено обществено обсъждане. С направените корекции и допълнения след обсъждането, на 21.07.2010 г. проектът е разгледан и приет от Експертен съвет по устройство на територията в разширен състав и с представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, експерти на Съюза на архитектите в България и Университета по архитектура, строителство и геодезия - София.

Едновременно с изготвянето на ОУП е възложено изготвянето и на екологична оценка и оценка на степента на въздействие върху защитените зони, дивите птици и местообитанията. На база предварителния проект е изготвен окончателен вариант на плана, който е предаден на 24.01.2011 г. с отразени в него мерки, предписани в становището по екологичната оценка на РИОСВ - Бургас. ОУП на Бургас е съгласуван с Агенция „Пътна инфраструктура” в частта транспорт, както и с Областната дирекция на МВР. Проектът е съгласуван с експлоатационните дружества, представено е положително становище от Областен управител на област Бургас, Здравно заключение на РИОКОЗ - Бургас. Препоръките и забележките по съгласувателните писма са отразени в Окончателния проект на ОУП.

На Експертен съвет към НИОНКЦ са актуализирани списъците на недвижимите културни ценности на територията на Община Бургас с указани режим на опазване на паметниците и мерки за стопанисването им. Изготвената към плана схема по част „Културно историческо наследство" е съгласувана от Министерството на културата. На заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика при МРРБ на 05.07.2011 г. са разгледани и приети Специфични правила и нормативи за прилагане на ОУП на гр. Бургас.

Окончателният проект е приет от ЕСУТ в разширен състав на заседание на 06.07.2011 г., в което участваха представители на експлоатационни дружества, ведомства и контролни органи, МРРБ, Областна администрация, СГКК, РСПБЗН, ОПУ - Бургас, ОД МВР - Сектор ПП - Бургас, КАБ - Бургас, САБ - Бургас, експерти от общинската администрация и общински съветници, членове на екипа изготвил плана.


21.07.2011

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail