Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Новият ОУП ще пази архитектурния облик на Бургас

Морската градина ще бъде защитена от трайно застрояване

 

За монтажа на всички видове технически съоръжения по голяма част от централните бургаски улици ще се изисква разрешение на министъра на културата. Това предвиждат специфичните правила и норми към Общия устройствен план на Бургас, разработени от Обединение „ГЕО ЩРИХ” и приети от общинския съвет в града. Сенниците, рекламните пана и надписи, осветителните тела или елементите на отводняване в районите на града, където има групови паметници на културата, ще трябва да бъдат съобразени с архитектурно-художествения облик на ансамблите и няма да могат да се монтират без одобрението на министерството. Министерството и главният архитект на Бургас ще одобряват поставянето на преместваеми обекти в тези райони, а възпоменателни знаци и нови паметници ще се изграждат само с писменото положително становище на министъра на културата.

 

Архитектите очертават седем ансамбъла в историческия център на Бургас, които съдържат и единични обекти със статут на недвижими паметници на културата:„улица Александровска – Гарата”, „улица Алеко Богориди”, „улица Княз Батемберг – улица Филип Кутев”, „улица Славянска”, „улица Д-р Нидер”, „улица Лермонтов” и „улица Фердинандова”. За всяко урегулиране на поземлени имоти в тези райони, дори и ако имотите не съдържат паметници на културата, но са в съседство с тях, ще се изисква съгласуване с министъра на културата. Собствениците и ползвателите на сгради в ансамблите, които нямат статут на паметници на културата, ще могат да се намесват във вида им само, ако устройствените планове са съгласувани с министъра и имат силуетни планове, обхващащи най-малко непосредствено прилежащите и срещулежащите през улицата имоти. 

 

На по-строги правила ще се подчиняват стопаните на сградите – паметници. За всяка намеса по тях – надстрояване, дори реконструкции, при които не се променят обемно-пространствените параметри, ще се изисква министерско одобрение.

Авторите на плана предвиждат и специфични изисквания за всяка отделна сграда, декларирана като недвижим архитектурен паметник. Така например за жилищната сграда с магазини на ул. „Търговска” 54 не се допуска никаква промяна в обемно-пространствената композиция, включително пристрояване и надстрояване. В автентичните й части не е разрешена промяна на архитектурно-художествения облик, не се допуска и промяна на автентичните материали в екстериора на сградата.Може да се промени само функцията, при условие, че новото предназначение на къщата е съвместимо с културно-историческата й стойност. Дограми, оцветяване, декоративната пластика могат да се обновяват, ако съществува архивна документация за тях. Износените елементи и детайли ще се подменят само с идентични на автентичните. На подобни правила се подчинява и жилищната кооперация с търговски партер на улиците „Богориди” 30 и „Антим I”.

 

„Морската градина” е паметник на градинското и парковото изкуство.Затова там абсолютно се забранява премахване на озеленяването, освен ако не се извършва планомерна подмяна по одобрен проект, съгласуван с Министъра на културата и отдел „Озеленяване” в общината. Не се позволява ново строителство на обекти, които не се вписват в градинския пейзаж. В парка няма да има никакво средно и високо строителство. Възможно е изграждането единствено на временни обекти по схема за разположението им, одобрена от главния архитект на общината и съгласувана с културното министерство.

 

Специфичните правила и нормативи към ОУП включват още режима на ползване на археологическите паметници в община Бургас, прилежащото й крайбрежие и защитените територии за природозащита. Те са неразделна част от Общия устройствен план на Бургас.

Работата по проекта На ОУП започва през октомври 2008 г.. През 2009 г., след присъединяването на селата Банево и Ветрен към границите на Бургас, се налага допълнително увеличение на обхвата на плана. През март 2010 г. започва общественото обсъждане на предварителния проект. Постъпват 400 възражения и искания, с които авторите на плана са се съобразили. През юли 2010 г. предварителният вариант на проекта е одобрен от експертен съвет с представители на МРРБ, Съюза на архитектите в България и Университета по архитектура, строителство и геодезия. Положително е становището и по екологичната оценка на плана. Сега проектът за ОУП е окончателен. На последното си заседание общинският съвет в Бургас гласува решение да предложи на Националния експертен съвет към регионалното министерство да разгледа специфичните правила и норми за опазване на културното наследство и защитените зони, както изисква Закона за устройство на територията. След приемането им те ще бъдат представени за одобряване на министъра на регионалното развитие и ОУП на Бургас ще може да бъде прието от Общинския съвет.

27.05.2011

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail