Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Европроект ще спомага за подобряване опазването и възстановяването на застрашени местообитания в ПП “Странджа”

Паркът става по-привлекателен и достъпен за посетители и туристи

 

 Нов проект с европейско финансиране започна своята реализация по Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Неговата насока е „Устойчиво управление и устройство на ПП Странджа”. Проектът е на стойност 7 821 000 лв. и е с продължителност 3 години, а мениджърският екип е започнал работа преди около година. Целта е да се подпомогне развитието на най-голямата защитена територия  в България, чрез осъществяване на мерки по опазване и възстановяване на редки местообитания и видове.

 В идейното предложение се предвижда подобряване нивото на посетителската инфраструктура, изготвяне на образователни програми и интерпретация на природното и културно наследство. Разработени са варианти за оптимизиране и повишаване качеството на управление на защитената територия.  Очакваният ефект от реализирането на проекта е подобрена, запазена и възстановена природна околна среда на територията на Парка, развита посетителска екологична инфраструктура по най-високи европейски стандарти и повишаване на интереса към природосъобразния туризъм. Особен акцент се отделя на образователните и възпитателни програми, които да създадат трайни критерии в младото поколение за необходимостта от опазване на природата и любов към нейните богатства. Осъществяването на проекта ще окаже благотворно влияние върху целия регион, ще съживи икономиката и ще създаде предпоставки за създаването на нови работни места за обезлюдаващите селища.

 До края на реализацията на мащабния проект ще се работи по общо 52 дейности, разпределени в четири основни направления. Векторите са разпределени като поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи. Ще се инвестира в посетителска инфраструктура и капитално строителство, свързано с нея и за нуждите на парка.  Интерпретация, образователни програми, както и Планиране на управлението са останалите насоки за реализация с европарите.

 

Управленският екип на Природен парк "Странджа" вече успя за кратко време да направи по–атрактивни и удобни за посещение част от утвърдените туристически участъци в района. Частично подновени и напълно премаркирани са 18 от най-важните и интересни маршрути, създадени през последните 15 години. Такава дестинация е „Пътят на Ясния месец”. Свързаните с нея исторически събития са довели до създаването на легендарната песен „Ясен месец веч изгрява”, известна днес като химн на Странджа.

 Друг преобразен маршрут води до прочутото аязмо с лековита вода Индипасха, което се намира в недрата на планината. С изцяло нова маркировка е пътят от с. Граматиково, който минава през вековни гори, достига параклиса Св. Илия и пресича р. Велека, преди да поеме към Индипасха. Премаркирана е екопътеката „Кладара” - много живописен маршрут, спускащ се от с. Сливарово към скалистия каньон на р. Резвая. Ново-възстановени са маркировките на пътеките от с. Стоилово до долината на река Велека и до Петрова нива, както и поклонническия маршрут с. Граматиково - Папазов дол - местност Малката котвина – параклис „Св. Троица”. Това е единственото свято място в цяла България, построено върху дълбока подземна пещера, в близост до дъб на над 800 години. Разнообразени са и интересни маршрути в районите на селата Българи и Кости. Прекрасна маркировка насочва туристите и по най-екзотичния път от с. Варвара през местността Сухата чешма, през най – високия връх в Странджа - Голяма Папия, до местността Калинин врис.

 Това е само една малка част от всички положителни неща, които предстои да се случат в една от най-красивите планини в Европа.

 

Проектът „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-С-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27. Дейността му включва разпространение на информация и осигуряване на публичност сред обществеността, съобразно задължителните изисквания за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПОС.

 

22.08.2013 г.          

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail