Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Специален режим за опазване на паметниците и защитените зони в Бургас

ОУП на Бургас развива туристически маршрути и ги свързва в система

За първи път Бургас ще има стриктни правила за опазването на защитените зони и паметниците на културата, събрани в един документ. Режимът на ползването им е регламентиран в Специфичните правила и нормативи към новия Общ устройствен план на града. Обединение „Гео щрих”, автор на проекта, е актуализирало списъците на всички недвижими ценности на територията на общината. За да бъдат те съхранени, са предвидени конкретни мерки за защита на всеки отделен обект.

Защитените зони и културно-историческото наследство в Бургас досега е управлявано и стопанисвано съобразно действащите закони и подзаконови актове – общи за страната. Сега вече ще има конкретен режим на устройство и контрол - подчинен на съответния закон, но и съобразен със спецификата на всеки от описаните в плана зони и културни паметници, коментира главният архитект на града Веселина Илиева.

Седем са защитените територии в Бургас, които съхраняват биоразнообразието. Специфичните правила и норми предвиждат конкретен режим за опазване и поддържане. Заради статута им на резерват, най-много са ограниченията в зоните на Атанасовското и Мандренското езеро. Конкретно са регламентирани дори местата, от които могат да преминават хора и превозни средства с цел охрана и ремонтни дейности За да се прекрати неконтролираното влизане в ядрото на резерват „Атанасовско езеро” /Зона А/, е предвидено премахване на моста при Седма помпена станция, а на шлюза северно от нея ще бъде поставена врата. Бариера при автосервиз „Лада”, единственият вход и изход, ще ограничава достъпа и до Зона Б, предпазваща ядрото на резервата от влизането на хора и добитък. Охраната и ремонтните бригади ще могат да преминават само през моста при управлението на „Солници север” и по обиколната дига при автосервиз „Ситроен”. Малко повече човешка намеса е разрешена при буферната зона. Тук може да се обработва земята, да се извършва солодобив и калодобив, да се изграждат бази за научни изследвания, разрешено и е изграждането на парк „Езеро”. Няма да се допуска строителство на сгради и пътища, освен ако няма влязъл в сила ПУП. Забрани има и за останалите защитени територии. Те не могат да се превръщат в обработваеми земи, там не могат да се използват пестициди и минерални торове, забранено е и косенето на тръстика между 1 май и 15 август.

Общият устройствен план на Бургас дава перспектива за развитие на града за следващите 20 години, като поставя акцент върху отваряне на града към морето и повишаване качествата му на курорт. Многобройните археологически, архитектурни и исторически паметници дават възможност за развитие на града в нова посока – културен туризъм. Авторите на плана ги включват в единни туристически маршрути по земя и вода, като ги обвързват с традиционните пешеходни зони и музеите. За да изготви схемата на културно-историческото наследство, със съдействието на експерти и археолози, екипът на „Гео Щрих” е събрал архивни данни за паметниците в района, актуализирани и допълнени са списъците с тях. Схемата е съобразена с предвидените от община Бургас бъдещи туристически маршрути.

Превърнали се в атрактивни туристически обекти, културните и историческите паметници ще са и притегателен център за урбанизиране на териториите около тях. За да бъдат опазени, ползването им ще се подчинява на специален режим, съобразен и със Закона за културното наследство.

В документа за специфичните правила и нормативи към ОУП се изброяват осем археологически паметници. Всеки от тях ще се подчинява на специален режим на опазване, създаден конкретно за него. За археологическите обекти в местностите Солна нива и Сладки кладенци и на връх Шилото, например, се разрешават единствено археологически проучвания, реставрация и консервация. На други места, като крепостната стена на нос Форос и археологическия обект в местността Пода, се разрешава строителство, свързано с охраната и експонирането на обекта.

Специално внимание е отделено на остров „Света Анастасия”. Според проекта на общината, островът ще е крайната точка на туристически маршрут, започващ от пл. „Св. Св. Кирил и Методий”, преминаващ през музеите, улица „Богориди”, Морската градина и обновения мостик, от който ще започва и морската атракция за туристите. За реконструкцията и реставрацията на сградите на острова общината е разработила проект за финансиране по оперативните програми. Специфичните правила към ОУП регламентират режима на опазване, като за всякакъв вид дейности на острова изискват съгласуване с генералния консервационно – реставрационен план.

В нова туристическа атракция предстои да се превърне „Аква Калиде – Термополис” край Минералните бани. Министерството на културата вече определи границите на археологическия резерват – 36 дка, върху които се намира древният град с прочутите терми, посещавани от византийските императори Юстиниан Велики и Константин Погонат, българския хан Тервел, латинските рицари от Четвъртия кръстоносен поход, султан Сюлейман Великолепни. Освен археологическите проучвания, реставрация и консервация, режимът за опазване на ОУП разрешава и строителство в района на паметника, свързано с охраната и експонирането на обекта, както и преустройство и частично пристрояване на съществуващите сгради, но само след съгласуване на проектите и разрешение от министъра на културата.

Специфичните правила и нормативи за опазване на защитените зони, архитектурните и културно-историческите паметници са неделима част от ОУП, който вече е на финала и ще чака да бъде приет от Общинския съвет този четвъртък, 21 юли. Новият ОУП на Бургас е уникален и предвижда градът наистина да се превърне в един от най-зелените и привлекателни за живеене европейски градове. С подчертаната грижа спрямо културните, архитектурните и природни забележителности, градът ще съчетае в едно качеството на модерната урбанизация, с историческата приемственост и хармонична екологична околна среда.

19.07.2011

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail