Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Започнаха публичните обсъждания на проектобюджета на община Приморско за 2017 г.

Морската община ще разполага с бюджет от над 21 мил. лева

Започнаха публичните обсъждания на проектобюджета за 2017 г. по населените места на Община Приморско Общината ще разполага с бюджет от над 21 мил. лева. Финансовата рамка  беше представена първо пред жителите на с. Веселие, на които беше разяснено от къде се очакват приходи и къде ще бъдат инвестирани средствата.

И тази година Общината е насочила капиталовата си политика към усвояване на средства от  Европейския съюз чрез реализиране на действащите програми и проекти. Съгласно разработения индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз проектобюджетът на морската община възлиза на 30 479 810 лв. , които са разпределени по оперативни програми и проекти.

budjet-2017-003

Приходите  по проектобюджет 2017г. са в размер на 21 227 736 лв. От местни дейности в общинския бюджет се очакват постъпления от 13 179 500 лв. От делегирани държавни дейности средствата възлизат на 2 594 137 лв.  Останалите средства по бюджетната прогноза се сформират от трансфери, временни безлихвени заеми, продажба на дялове, получени дългосрочни заеми и преходен остатък.

Предвидените разходи по проектобюджета също са в размер на 21 227 736 лева. За делегираните от държавата дейности те възлизат на 2 331 637 лв., от които за образование са разпределени 1 291 926 лв. Дофинансирането във функция образование от страна на общината ще е в размер на 254 610 лв. Другите разходи от държавното финансиране са за отбрана, здравеопазване, социални грижи и култура.

Разходите за местни дейности възлизат на 18 296 099 лв. От капиталовата програма, която е планирана в размер на 5 852 646 лв., Общината е предвидила средства за закупуване на контейнери за битови отпадъци, сметопочистващи и сметоизвозващи машини за допълване на автопарка на ОП „Чистота и озеленяване”, изграждане и ремонт на уличното осветление, проектиране и изграждане на детски площадки и спортни зони, текущи ремонти на административните сгради – кметства, училища, детски градини, Дом за възрастни хора с физически увреждания, читалища. Планирани са и разходи за изграждане на инфраструктурни обекти, проектиране,  асфалтиране  на улици и изграждане на нови улици и тротоари в Приморско и съставните населени места.

От целевите разходи има разчетени средства за помощи на социално слаби и лица с увреждания, за медицинска помощ , за храна на деца до 3 годишна възраст, ползващи млечна кухня над определената такса съгласно  Наредбата, за масова физкултура и организиране на спортни мероприятия и издръжка на спортни клубове. Предвиждат се още разходи за реклама на общината като туристическа дестинация и субсидия за читалищата.

Проектобюджет 2017 г. е насочен към запазване обема на предоставяните услуги и повишаване на качеството им чрез по-добра организация.  Целта е чрез правилни финансови разчети да бъде изпълнен ангажиментът на Община Приморско към нейните жители. Бюджетът е отворен за коментари и предложения.

Ето и графика на срещите:

  • с. Писменово на 15.12.2016 г. от 16.30 часа в Клуба на селото.
  • с. Ново Паничарево на 16.12.2016 г. от 16.30 часа в Читалището.
  • с. Ясна поляна на 19.12.2016 г. от 16.30 часа в Читалището.
  • гр. Приморско на 19.12.2016 г. от 18.00 часа в Конферентната зала в сградата на общинска администрация.
  • гр. Китен на 20.12.2016 г. от 17.30 часа в Читалището.
15.12.2016 г.
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail